Manager persoană fizică


Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt
Anuntul a expirat


Spitalul Orăşenesc Balş, județul Olt, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, la Spitalul orășenesc Balș, durata determinată, în conformitate cu:

 • Dispoziția Primarului orașului Balș nr.452/31.05.2022 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, pentru unitățile cu paturi pentru care s-a aprobat preluarea ansamblului de atribuții și competențe;
 • Prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare
 • Prevederile Ordinului nr.1520/2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

Concursul va avea loc la sediul Spitalului orășenesc Balș, str. N. Bălcescu, nr.113-115, jud. Olt, în perioada 04.07.2022- 15.07.2022, desfăşurându-se în două etape:

 • Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în prezentul anunţ, care va avea loc în data de 04.07.2022, ora 10,00, etapă eliminatorie;
 • Etapa de susţinere publică a proiectului de management, realizat în baza unei teme alese, care se va desfăşura la sediul spitalului, în data de 12.07.2022, ora 10,00.

Calendarul de desfăşurare a concursului este:

 • Perioada de depunere a dosarelor de înscriere: 06.2022 – 01.07.2022 (ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere – 01.07.2022, ora 14,00) ;
 • Verificarea dosarelor de înscriere a candidaţilor: 07.2022, ora 10,00;
 • Afişarea rezultatului verificării dosarelor de înscriere: 07.2022 ora 10,00.
 • Depunerea contestaţiilor față de rezultatele verificării dosarelor de înscriere: până pe data de 07.2022, ora 10,00;
 • Afişarea rezultatelor soluționării contestaţiilor la rezultatul verificării dosarelor de înscriere: 07.2022, ora 12,00;
 • Vizitarea spitalului de către candidaţii interesaţi: 07.2022, în intervalul orar 9,00 – 13,00;
 • Susţinerea proiectului de management: 07.2022, ora 10,00;
 • Afişarea rezultatelor la susţinerea proiectului de management: 07.2022;
 • Depunerea contestaţiilor la rezultatul susținerii proiectului de management: 07.2022, ora 16,00;
 • Afişarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor: 07.2022.

La concursul pentru ocuparea funcţiei de manager la Spitalul orășenesc Balș pot participa persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului orășenesc Balș, orașul Balș, str. N. Bălcescu, nr.115, județul Olt, la Secretariatul unității, până la data de 01.07.2022, ora 14,00.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze cu precizarea numărului de file din dosar;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art.1 alin.(1) lit. c) din Regulament, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie, etc.) prin care candidatul şia schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management, în data de 07.07.2022, în intervalul orar 9,00 -13,00.

Tema proiectului de management este la alegerea candidatului din următoarele teme, care va fi adaptată la problemele Spitalului orășenesc Balș:

a)planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;

b)siguranţa şi satisfacţia pacientului;

c)managementul calităţii serviciilor medicale;

d)managementul resurselor umane;

e)performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Proiectul se realizează individual de către candidat şi se dezvoltă într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând.

Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în şedinţă publică, la data şi locaţia indicate în anunţul de concurs.

La susţinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa spitalul_bals@yahoo.com menţionată în anunţul de concurs, cu precizarea numelui, prenumelui si eventuale intrebari pe care vor sa le adreseze candidatilor in legatura cu proiectul de management, iar intenţia de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management.

Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Structura proiectului de management:

1.Descrierea situaţiei actuale a spitalului – 1 p

2.Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări) – 2 p

3.Identificarea problemelor critice – 0,5 p

4.Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute – 0,5 p

5.Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate – 6 p

a)Scop – 1 p

b)Obiective – 1 p

c)Activităţi – 1 p

– definire (0,25 p)

– încadrare în timp – grafic Gantt (0,25 p)

– resurse necesare – umane, materiale, financiare (0,25 p)

– responsabilităţi (0,25 p)

d)Rezultate aşteptate – 1 p

e)Indicatori – evaluare, monitorizare – 1 p

f)Cunoaşterea legislaţiei relevante – 1 p

Bibliografia de concurs este afișată pe site-ul Spitalului orășenesc Balș www.spitalulbals.ro și la sediul unității.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0249.451651.

document atașat