Manager persoană fizică


SPITALUL MUNICIPAL  ,,Dr. Pop Mircea” Marghita, județul Bihor
Anuntul a expirat


CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SPITALULUI MUNICIPAL  ,,Dr. Pop Mircea” Marghita  organizeaza CONCURS pentru ocuparea functiei de manager – persoana fizica in perioada 02.06.2022 – 22.07.2022.

În conformitate cu:

 • prevederile art. 187, alin. 10, lit. b) din  Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile O.M.S. nr. 1520 din 22 decembrie 2016, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană  fizică  din  spitalele publice din  rețeaua  proprie  a  Ministerului Sănătății;
 • Dispoziția Primarului Municipiului  Marghita  nr. 272 din data de 06.04.2022, privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică la Spitalul  Municipal  ,,Dr. Pop Mircea” Marghita,

Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal  ,,Dr. Pop Mircea” Marghita, organizează  concurs  pentru  ocuparea funcției de manager persoană fizică  la Spitalul  Municipal  ,,Dr. Pop  Mircea” Marghita, spital  aflat in subordinea Consiliului Local al Municipiului  Marghita.

Concursul pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică, va avea loc la sediul  Spitalului Municipal  ,,Dr. Pop Mircea” Marghita, sala  de  sedinta,  str. Eroilor, nr. 12-14,  jud. Bihor,  în  perioada  02.06.2022 – 22.07.2022, desfășurându – se în două etape:

 • etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, care va avea loc in data de 07.2022,  etapă eliminatorie;
 • etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfasura la sediul spitalului pe baza temelor cadru, la data de 07.2022,  ora 1000.

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, candidaţii sunt declaraţi admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management doar candidaţii declaraţi admişi.

Calendarul  de  desfășurare  a  concursului:

Data publicarii: sediul spital, site spital, portal posturi gov.ro, pagina de internet a Primariei Mun.Marghita, pagina de internet Ministerului Sanatatii  

02.06.2022

Vizita  candidaților 10.06.2022,

intre orele 1000-1400

Data limita pana la care se pot depune dosarele de concurs 04.07.2022 ora 1200
Data verificarii dosarelor 07.07.2022
Data afisarii rezultatului selectiei de dosare 07.07.2022, ora 1600
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul verificarii dosarelor 08.07.2022 ora 1600
Data afisarii rezultatului contestatiilor privind verificarea dosarelor 11.07.2022, ora 1600
Afisarea pe site-ul spitalului a proiectelor de management 12.07.2022
Depunerea intenției de a participa la susținerea publică a proiectului de management 14.07.2022, ora 1000
Data sustinerii publice a proiectului de management 18.07.2022 ora 1000
Data afisarii rezultatelor privind evaluarea proiectului de management 19.07.2022, ora 16.00
Data limita de depunere a contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management  

20.07.2022, ora 16.00

Data afisarii rezultatului contestatiilor privind rezultatul probei proiectului de management  

22.07.2022, ora 16,00

Data afisarii rezultatelor finale ale concursului 22.07.2022

 

La concurs au acces persoane fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico – financiar sau juridic;
 3. sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarele  de înscriere la concurs se depun la sediul Spitalului  Municipal  ,,Dr. Pop Mircea” Marghita, str. Eroilor, nr. 12-14, loc. Marghita, jud. Bihor – la  secretariat,  până  la  data  de 04.07.2022, ora 1200.

Dosarul  de  înscriere  trebuie  să  conțină, în  principal,  următoarele  documente:

 1. cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. curriculum vitae format european;
 6. adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. proiectul de management realizat de candidat în două exemplare, asumate de candidat prin semnătură;
 12. declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

 

Candidatii interesati vor putea efectua o vizita in cadrul Spitalului Municipal  ,,Dr. Pop Mircea” Marghita  situate  în  Marghita,  str. Eroilor,  nr. 12-14, in data de 10.06.2022, între orele 1000 – 1400, sub îndrumarea directorului medical,  pentru  a  se  informa  cu  problemele  de  la  fața locului.

Mass – media precum  și  orice  persoană  interesată  poate  să  își  manifeste  intenția de a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătură cu proiectul. În acest sens, mass – media și persoanele  interesate   vor  transmite până  la  data  de  14.07.2022, ora 1000, pe adresa de e-mail :  spitalulmarghita@yahoo.com, solicitările  de participare cu precizarea  numelului  și  prenumelui  și   eventualele întrebări pe care vor să le adreseze  candidaților  în  legătură  cu  proiectul  de  management.

Participarea persoanelor interesate precum și a mass – media, se face după confirmarea  intenţiei  de  participare  de  către  comisia de concurs .Confirmarea de participare  se  va  efectua  în  ordinea  cronologică  a  solicitărilor, în  termen  de  24 ore  de  la  data  primirii  solicitării  de  participare.

Pe site-ul Spitalului  Municipal  ,,Dr. Pop Mircea” Marghita, spitalulmarghita@yahoo.com, precum și la sediul unității se vor  afișa următoarele documente:

 • Anunțul de concurs;
 • Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică;
 • Bibliografia de concurs;
 • Temele – cadru pentru proiectul de management și structura proiectului de management.

Relații suplimentare se pot obține la telefon nr. 0259/362309 (luni- vineri, orele 9,00 – 14,00).

 

document atașat