Manager persoană fizică


Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava, județul Suceava
Anuntul a expirat


În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătății nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoana fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, potrivit Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, aprobat prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava nr.135/07.04.2022, Consiliul de Administraţie al Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, situat în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, județul Suceava și se va desfăşura în două etape:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul concursului, care va avea loc în perioada 07 – 01.08.2022, etapă eliminatorie;
 2. Etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfăşura în data de 08.08.2022, ora 11:00.

În urma verificării îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, candidaţii sunt declaraţi admişi sau respinşi, putând participa la etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management doar candidaţii declaraţi admişi.

Calendarul de desfășurare a concursului

Publicarea anunțului de concurs 22.06.2022
Vizitarea spitalului județean de către candidaţii interesaţi 28.06.2022, ora 10.00
Data limită de depunere a dosarelor de concurs 25.07.2022
Verificarea dosarelor de concurs 26.07.2022 – 28.07.2022
Afișarea rezultatului verificării dosarelor de concurs 28.07.2022
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor de concurs 29.07.2022
Afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor de concurs 01.08.2022
Publicarea pe site-ul spitalului județean – www.spitaluljudeteansuceava.ro  a proiectelor de management ale candidaților declarați admiși 02.08.2022
Susținerea publică a proiectelor de management 08.08.2022,

ora 11.00

Afișarea rezultatelor în urma susținerii proiectelor de management 09.08.2022
Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatele susținerii proiectelor de management 10.08.2022
Soluționarea contestațiilor privind rezultatele susținerii proiectelor de management 12.08.2022
Afișarea rezultatelor finale ale concursului 12.08.2022

 

La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ  următoarele condiţii:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

Dosarul de înscriere se depune la sediul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, situat în municipiul Suceava, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.21, județul Suceava, la Biroul juridic și resurse umane, până pe data de  25.07.2022 inclusiv,  astfel:

            – luni – joi, între orele 9.00 – 15.30;

            – vineri, între orele 9.00 – 13.00.

            Persoana de contact: doamna consilier juridic Violeta Grigoraș

                                    – telefon fix: 0230222098 int.212;

                                    – telefon mobil: 0786017216;

                                    – e-mail: concursmanager@spjsv.ro.

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele documente:

 1. a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 2. b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 3. c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 4. d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 5. e) curriculum vitae;
 6. f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 7. g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 9. i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 10. j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 11. k) proiectul de management realizat de candidat;
 12. l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 13. m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 14. n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava în data de  28.06.2022, ora 10.00, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

În vederea întocmirii proiectului de management, la cererea candidaţilor, Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava are obligaţia să pună la dispoziţia acestora, în maximum 3 zile de la data solicitării, copii ale bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat, structura organizatorică aprobată şi structura de personal ale unităţii sanitare, aflate în vigoare la data solicitării, precum şi orice alte documente sau informaţii necesare, cu excepţia acelor informaţii sau documente care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

Comisia de concurs va asigura punerea la dispoziţia candidaţilor a bibliografiei constând în lucrări de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar în format electronic pentru a permite accesul tuturor candidaţilor la aceste materiale bibliografice.

La susţinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa concursmanager@spjsv.ro,  până la data de 06.08.2022, ora 11.00. În e-mail se vor preciza: numele şi prenumele persoanei interesate, precum şi întrebările propuse a fi adresate fiecărui candidat în legătura cu proiectul de management. Nu se adresează candidatului întrebări referitoare la opiniile sale politice, activitatea sindicală, religie, etnie, sex, stare materială şi origine socială. Participarea persoanelor interesate se face după confirmarea intenţiei de participare de  către comisia de concurs, cu cel puțin 24 de ore înainte de data suținerii publice a proiectelor de management.

La sediul Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava și pe site – ul unității sanitare www.spitaluljudeteansuceava.ro, sunt publicate:

 • Anunţul de concurs
 • Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică
 • Bibliografia de concurs;
 • Temele pentru proiectul de management şi structura proiectului de management.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la numărul de telefon 0230/514557 int.111  –  doamna Gabriela Crihan, secretar comisie concurs.

 

Preşedintele  Consiliului  de  Administraţie,

 

Ec.Ioan BĂDELIȚĂ

anunț concurs

bibliografie și structură proiect