Manager persoană fizică


Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, județul Bacău
Expiră in 26 zile, 16 ore


Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, organizează CONCURS  pentru ocuparea funcției de MANAGER al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău-persoană fizică, în conformitate cu:

 • Prevederile art. 177 alin. (1) și art. 187 alin. (10) lit.b din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordinul MS nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoană fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății
 • Hotărârea Consiliului Local Bacău nr. 197/29.04.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager-persoană fizică, al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;
 • Dispoziția nr. 1643/06.05.2022 a Primarului Municipiului Bacău privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager- persoană fizică, al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău;

 

Concursul va avea loc la Centrul de Afaceri si Expoziții ‚Mircea Cancicov” din Bacău, Calea Doctor Alexandru Șafran, nr. 145

Concursul se va desfășura în doua etape, astfel:

 1. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, etapă eliminatorie, în data de 15.06.2022
 2. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, în data de 22.06.2022, ora 10.00

 

Calendarul de desfășurare a concursului este:

Data Activitatea
 

 

13.05.2022

Publicarea anunțului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de manager, persoană fizică, al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, la sediul spitalului, site spital, portal.gov.ro, Viața Medicală, pagina de internet a Ministerului Sănătății
20.05.2022 interval orar 10.00-12.00 Vizitarea spitalului de catre candidații interesați
14.06.2022, ora 15.30 Termen limită depunere a dosarelor
15.06.2022 Verificarea dosarelor de concurs
15.06.2022, ora 13.00 Afișarea rezultatului de selecție a dosarelor cu mențiunea „admis” sau „respins”

 

16.06.2022, ora 13.00 Termen limită depunere contestații privind rezultatul verificării dosarelor
17.06.2022, ora 13.00 Termen limită de soluționare contestații și afișarea rezultatului contestațiilor privind verificarea dosarelor
17.06.2022 , ora 13.30 Publicarea proiectelor de management pe site-ul spitalului, secțiunea concursuri
20.06.2022, ora 10.00 Termen limită pentru manifestarea intenției de participare la susținerea proiectului de management a persoanelor interesate, la adresa de e-mail: secretariat.ca@pneumobacau.ro

 

20.06.2022, ora 10.00 Termen limită de transmitere de către persoanele interesate a întrebărilor referitoare la proiectul de management, cu mențiunea explicită a candidatului caruia îi sunt adresate, la adresa de e-mail: secretariat.ca@pneumobacau.ro
21.06.2022, ora 10.00 Termen limită de confirmare de către comisia de concurs a intenției de participare la susținerea proiectului de management
22.06.2022, ora 10.00 Data susținerii publice  a proiectului de management
22.06.2022, ora 15.30 Data afișării rezultatelor susținerii publice a proiectului de management

 

23.06.2022, ora 15.30 Termen limită de depunere contestații la proba susținerii publice a proiectului de management
24.06.2022, ora 15.30 Termen limită de soluționare contestații și afișarea rezultatului contestațiilor la proba susținerii publice a proiectului de management
24.06.2022, ora 15.30 Afișare rezultate finale ale concursului

 

La concurs se pot înscrie persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiții:

 1. a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
 2. b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
 3. c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 4. d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
 5. e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 6. f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic şi neuropsihic);
 7. g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

 

Dosarele de concurs se depun la sediul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău din  Municipiul Bacău, str. Oituz, nr. 72, județul Bacău, Birou RUNOS, în perioada 13.05.2022 -14.06.2022, ora 15.30, în intervalul orar : luni – joi 09.00-15.30 și vineri 09.00-13.00.

Dosarul de încriere trebuie să conțină în principal următoarele documente:

 • a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
 • b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
 • c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
 • d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
 • e) curriculum vitae;
 • f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
 • g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic şi neuropsihic;
 • i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
 • j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
 • k) proiectul de management realizat de candidat;
 • l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
 • m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
 • n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 20.05.2022, interval orar 10.00-12.00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului,  pentru a se informa în mod nemijlocit cu privire la problemele de interes în elaborarea proiectului de management.

Orice persoană interesată, cu precizarea numelui și prenumelui,  poate să iși manifeste intenția de

a participa la susținerea publică a proiectului de management și poate adresa întrebări candidaților în legătura cu proiectul de management, la adresa de mail secretariat.ca@pneumobacau.ro, pană la data de 20.06.2022, ora 10.00.

În vederea întocmirii proiectului de management, la cererea candidaților,  Spitalul de Pneumoftiziologie  Bacău, poate pune la dispoziție, în maximum 3 zile de la solicitare, copii după documente necesare (buget de venituri și cheltuieli, structura organizatorică, structura de personal), cu excepția acelor informații care nu pot face obiectul divulgării în temeiul legii.

Din cuprinsul bibliografiei (anexa 1), conținând legislația specifică activității  Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău pot fi adresate întrebari cu ocazia susținerii publice a proiectului de management.

Comisia de concurs va asigura punerea la dispoziția candidaților  a bibliografiei constând în lucrări de specialitate în domeniul managementului sau managementului sanitar în format electronic pentru a permite accesul tuturor candidaților la aceste materiale bibliografice.

Temele cadru pentru proiectul de management:

 • a) Planificarea şi organizarea serviciilor de sănătate la nivelul spitalului;
 • b) Siguranţa şi satisfacţia pacientului;
 • c) Managementul calităţii serviciilor medicale;
 • d) Managementul resurselor umane;
 • e) Performanţa clinică şi financiară a activităţilor spitalului.

Candidatii aleg una din temele de mai sus şi se dezvoltă un proiect de management adaptat la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, într-un volum de maximum 15-20 pagini, tehnoredactate pe calculator, cu caractere Times New Roman, mărimea 12, spaţiere la un rând, conform structurii de mai jos:

 • Descrierea situaţiei actuale a spitalului
 • Analiza SWOT a spitalului (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi, ameninţări)
 • Identificarea problemelor critice
 • Selecţionarea unei probleme/unor probleme prioritare, cu motivarea alegerii făcute
 • Dezvoltarea proiectului de management pentru problema prioritară identificată/problemele prioritare identificate
  • a) Scop
  • b) Obiective
  • c) Activităţi
   • – definire
   • – încadrare în timp – grafic Gantt
   • – resurse necesare – umane, materiale, financiare
   • – responsabilităţi
  • d) Rezultate aşteptate
  • e) Indicatori – evaluare, monitorizare
  • f) Cunoaşterea legislaţiei relevante

 

Susţinerea proiectului de management se face în plenul comisiei de concurs, în şedinţă publică, la data şi locaţia indicate în anunţul de concurs. Susţinerea publică a proiectului de management de către candidaţi se va efectua în ordine alfabetică. La susţinerea publică a proiectului de management de către un candidat nu au dreptul să asiste ceilalţi candidaţi.

La susţinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa menţionată în anunţul de concurs, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate, iar intenţia de participare a fost confirmată de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Anunțul de concurs,  bibliografia și regulamentul de organizare și desfășurare  a concursului  vor fi afișate pe site-ul unității www.pneumobacau.ro

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0234/510072, int 128, de luni-joi orele 08.00-16.00 și vineri orele 08.00-13.00 în perioada 13.05.2022-14.06.2022 sau pe email: secretariat.ca@pneumobacau.ro

 

document atașat