MANAGER PERSOANA FIZICA


SPITALUL MUNICIPAL TURNU MAGURELE
Expiră in 2023-10-13


Anunt


Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Turnu Măgurele, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică la nivelul Spitalului Municipal Turnu Măgurele aprobat prin Dispoziția primarului Municipiului Turnu Măgurele nr. 66/11.01.2018, organizează concurs pentru ocuparea funcției de manager persoană fizică.
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Municipal Turnu Măgurele, str. Castanilor, nr. 42, municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, în perioada 12.09.2023 – 27.10.2023, în două etape:
I. Etapa de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor stabilite în anunțul de concurs, care va avea loc în data de 16.10.2023, etapă eliminatorie;
II. Etapa de susținere publică și de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura la sediul spitalului, pe baza temelor-cadru, în data de 25.10.2023, ora 9,00.
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Municipal Turnu Măgurele, str. Castanilor, nr. 42, municipiul Turnu Măgurele, județul Teleorman, Compartimentul RUNOS, până la data de 13.10.2023 ora 14,00.
Data publicare anunt 12.09.2023
Calendarul de desfășurare a concursului:
1. Vizitarea spitalului de către candidații interesați: 18.09.2023, în intervalul orar 09,00 – 12,00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului sau a directorului financiar contabil al spitalului;
2. Termenul limită până la care se pot depune dosarele de concurs:13.10.2023, ora 14,00;
3. Verificarea dosarelor candidaților : 16.10.2023, ora 13,00 ;
4. Afișarea listei candidaților declarați „admis” sau „respins” urmare verificării dosarelor: 16.10.2023, ora 16,00;
5.Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatul verificării dosarelor: 17.10.2023, ora 16,00;
6.Soluționarea contestațiilor: 18.10.2023, ora 13,00;
7.Afișarea rezultatelor contestațiilor: 18.10.2023, ora 17,00 ;
8.Publicarea pe site-ul spitalului a proiectului de management: 19.10.2023, ora 15,00;
9.Susținerea proiectului de management: 25.10.2023, ora 9,00 ;
10.Afișarea rezultatelor susținerii proiectului de management: 25.10.2023, ora 16,00;
11. Data limită de depunere a contestațiilor privind rezultatele susținerii proiectului de management 26.10.2023, ora 16,00;
12.Soluționarea contestațiilor: 27.10.2023, ora 14,00 ;
13.Afișarea rezultatelor contestațiilor: 27.10.2023, ora 16,00;
14.Afișarea rezultatelor finale ale concursului: 27.10.2023, ora 17,00;
La concurs pot participa persoane fizice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
a) cunosc limba română, scris și vorbit;
b) sunt absolvenți cu diplomă ai studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentara, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice;
c) sunt absolvenți ai unor cursuri de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătății și stabilite prin ordin al ministrului sănătății, ori sunt absolvenți ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor;
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar prevazute la art. 1 alin. (1) lit. c) din regulament ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituție de învățământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverință care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată, în învățământ superior medical, economico-financiar sau juridic, sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă și copii ale diplomelor de studii ;
g) cazierul judiciar;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de casatorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.
Persoanele și mass-media, interesate să participe la susținerea publică a proiectului de management, vor transmite intenția de participare pe adresa de e-mail turnuspital@yahoo.com, cu precizarea numelui și prenumelui și eventualele întrebări pe care vor să le adreseze candidaților în legătură cu proiectul de management, până la data de 20.10.2023, ora12,00 .
Participarea persoanelor interesate precum și a mass-media, se face după confirmarea intenției de participare de către comisia de concurs cu cel puțin 24 de ore înainte de data susținerii publice a proiectului de management.