manager


Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNȚ
CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
AL SPITALULUI CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII BRAŞOV,
organizează concurs

pentru ocuparea funcției contractuale vacante de manager, persoană fizică, durata determinata, în conformitate cu prevederile Legii nr.95/2006, privind reforma in domeniul sănătătii, cu modificarile si completările ulterioare; Ordinul M.S. nr. 1520/2016 şi HCJ Bv nr. 157/27.04.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager, persoana fizica, din unitățile sanitare publice aflate in subordinea Consiliului Judetean Brasov
Concursul va avea loc la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov situat în Braşov, str.Nicopole nr.45, în perioada 28.08.2023-18.10.2023.

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:
1) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie, în data de 02.10.2023;
2) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management în data de 12.10.2023 ora 1000.

Dosarele de inscriere vor fi depuse fizic la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov, din str. Nicopole nr.45 Brașov Serviciul R.U.N.O.S., până la data de 27.09.2023.

La concursul organizat pentru ocuparea functiei de manager din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov, au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:
a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi cu diplomă ai studiilor universitare de licență sau de master în: medicină, specializarea medicină, medicină dentară, specializarea medicină dentară, științe juridice sau științe economice și să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor
e) nu au fost condamnate pentru săvârșirea unei infracțiuni comise cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licență sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, sau a diplomelor de masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverința care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declarația candidatului prin care acesta își exprimă consimțământul pentru obținerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
h) adeverința din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declarația pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul și-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declarație pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput și realizat integral de către candidat;
m) declarație pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituția competentă existența conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declarație pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Candidații interesați vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, sub îndrumarea directorului medical, pentru a se informa, în data de 06.09.2023 ora 9,00. În vederea organizării vizitei, candidații se vor prezenta la secretariatul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Braşov.

Mass-media și persoanele care își manifestă intenția de a participa la sustinerea publică a proiectului de management si doresc să adreseze întrebări candidatilor în legatură cu proiectul de management, o pot face prin transmiterea solicitărilor de participare, cu precizarea numelui, prenumelui si a eventualelor intrebări, pe adresa de e-mail spitalcopiibrasov@gmail.com până la data de 10.10.2023, ora 1000.
Intenţia de participare va fi confirmată de către comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management, respectiv 11.10.2023, ora 1000.

Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului, calendarul de desfăşurare, temele-cadru pentru proiectul de management, structura acestuia şi bibliografia de concurs sunt afişate la sediul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov, pe site-ul instituției www.spitalcopiibrasov.ro şi pe site-ul Consiliul Judeţean Braşov www.cjbrasov.ro
Informații suplimentare se pot obține la 0268/ 415130 int. 160.