Maistru și muncitor calificat – mecanic utilaj (2 posturi)


Serviciul Public Ecosal Galaţi
Anuntul a expirat


Serviciul Public Ecosal Galaţi organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, în cadrul Secției depozite și reciclare, după cum urmează:

 • maistru;
 • muncitor calificat (mecanic utilaj).

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • maistru:
  • studii medii cu diplomă de bacalaureat;
  • certificat/atestat de calificare: școală de maiștri în domeniul mecanic, electromecanic auto;
  • minimum 5 ani vechime în muncă;
  • permis conducere categoria B.
  • Cunoștințe specifice:
   • tehnice foarte bune;
   • principii generale de construcție și funcționare a utilajelor și instalațiilor mecanice.
  • Aptitudini și caracteristici personale cerute:
   • capacitate de concentrare a atenției pentru obiectivul de activitate;
   • foarte bun organizator, spirit de echipă;
   • disponibilitate pentru program prelungit.
 • muncitor calificat (mecanic utilaj):
  • studii generale/medii;
  • certificat/atestat de calificare specific postului;
  • vechime minimum 2 ani în domeniu.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 24 iunie 2022, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • maistru:
 • 06 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă – la sediul instituției, din str. Prelungirea Brăilei nr. 7A;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu – la sediul instituției, din str. Prelungirea Brăilei nr. 7A.
 • muncitor calificat (mecanic utilaj):
 • 06 iulie 2022, ora 10.00: proba practică – la Stația de sortare și compostare din zona Bărboși T225, județul Galați;
 • 11 iulie 2022, ora 10.00: proba interviu – la Stația de sortare și compostare din zona Bărboși T225, județul Galați.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Serviciul Public Ecosal Galaţi, str. Prelungirea Brăilei nr. 7A, Judeţul Galaţi, telefon: 0236/411.197, interior 205, 206.