Logoped, psihopedagog debutant


Comuna Dumbrăvița, județul Timiș
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Comuna Dumbrăvița organizează concurs de recrutare pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale unice vacante, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 40 de ore pe săptămână:
• Logoped – 1 post
• Psihopedagog debutant – 1 post
pentru Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități din comuna Dumbrăvița.
Condiții generale de participare la concurs:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
Logoped (S):
– Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială;
– Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea psihopedagogie specială;
– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de logoped și în muncă: minim 1 an.
Psihopegagog (S) debutant
– Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul psihologie, specializarea psihopedagogie specială;
– Atestat de liberă practică eliberat de Colegiul psihologilor din România în specializarea psihopedagogie specială;
– Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării profesiei de logoped și în muncă: nu se solicită.
Concursul se va organiza conform următorului calendar:
o 02.10.2023, ora 16:00: termen limită de depunere a dosarelor de concurs;
o 04.10.2023, ora 16:00, termen afișare rezultate selecție dosare;
o 05.10.2023, ora 16:00, termen depunere contestație la selecția dosarelor pe adresa de e-mail: secretariat.concurs@primaria-dumbravita.ro;
o 06.10.2023, ora 16:00, termen afișare rezultate contestație la selecția dosarelor;
o 09.10.2023, ora 10:00, proba scrisă;
o 09.10.2023, ora 16:00, afișare rezultate la proba scrisă;
o 10.10.2023, ora 16:00, termen depunere contestație la proba scrisă pe adresa de e-mail: secretariat.concurs@primaria-dumbravita.ro;
o 11.10.2023, ora 16:00, termen afișare rezultate contestație proba scrisă;
o 12.10.2023, ora 10:00, proba interviu;
o 12.10.2023, ora 16:00, afișare rezultate proba interviu;
o 13.10.2023, ora 16:00, termen de depunere a contestațiilor la proba de interviu pe adresa de e-mail: secretariat.concurs@primaria-dumbravita.ro;
o 16.10.2023, ora 16:00, termen afișare rezultate contestație proba interviu;
o 16.10.2023, ora 16:00, afișare rezultate finale concurs.
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) certificat de integritate comportamentală;
h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
i) curriculum vitae, model comun european.
Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din Hotărârea nr. 1336/2022.
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice.
În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34 din Hotărârea nr. 1336/2022.
În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34 din Hotărârea nr. 1336/2022, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
Bibliografie comună:
• Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare partea III-titlul I, titlul 5;
• Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările ulterioare;
• Legea nr. 197 din 1 noiembrie 2012 (*actualizată*) privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
• Ordinul nr 27/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor;
Tematică comună:
Reglementări privind codul administrativ;
Reglementări privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
Reglementări privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale;
Reglementări privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
Bibliografie specifică:
Logoped:
• Tratat de logopedie, vol. II, de Emil Verza, Ed. Fundației Humanitas, București, 2003.
Tematică:
• Capitolul I-Capitolul XIII.
Psihopedagog (S) debutant
Psihologia copilului și a adolescentului, de Anca Munteanu, Ed. Fundației Humanitas, București, 2003.
Tematică:
Psihologia copilului și a adolescentului.

Nota: La studierea actelor normative din bibliografie, candidații vor avea în vedere toate republicările, modificările si completările intervenite până la data depunerii dosarelor de concurs.
Coordonate de contact: Primăria comunei Dumbrăvița, jud. Timis, str. Petöfi Sándor nr. 31, Compartiment resurse umane, salarizare – inspector Gal Eniko, nr. telefon: 0720048315, e-mail: gal.eniko@primaria-dumbravita.ro, fax: 0256401095.