Lector de limba română (19 posturi)


Institutul Limbii Române, București
Expiră in 13 zile, 15 ore


Institutul Limbii Române, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată de 12 luni (cu posibilitatea prelungirii contractului, anual, până la maximum 36 de luni), a funcției contractuale, de execuție, temporar vacante, de lector de limba română din statul de funcții al lectorilor I.L.R. la:

 1. Universitatea Geneva, Elveția, poziția 2,
 2. Universitatea din Lund, Regatul Suediei, poziția 10.
 3. Universitatea Carolina din Praga, Republica Cehă, poziția
 4. Universitatea Macedonia din Salonic, Republica Elenă, poziția
 5. Universitatea Leipzig, Republica Federală Germania, poziția
 6. Universitatea „J. Gutenberg” din Mainz, Republica Federală Germania, poziția 22.
 7. Universitatea Strasbourg, Republica Franceză, poziția 27.
 8. Universitatea Delhi, Republica India, poziția 28.
 9. Universitatea Padova, Republica Italiană, poziția 30.
 10. Universitatea Udine, Republica Italiană, poziția 34.
 11. Universitatea Karaganda, Republica Kazahstan, poziția
 12. Universitatea de Stat Comrat, Republica Moldova, poziția 38.
 13. Universitatea Jagellonă, Cracovia, Republica Polonă, poziția 39.
 14. Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznan, Republica Polonă, poziția 40.
 15. Universitatea „Comenins”, Bratislava, Republica Slovacia, poziția 45.
 16. Universitatea El Manar Tunis, Republica Tunisiană, poziția 47.
 17. Universitatea „Gal Ferenc”, Republica Ungară, poziția 51.
 18. Universitatea de Stat Arizona, Statele Unite ale Americii, poziția 52.
 19. Universitatea Columbia, New York, Statele Unite ale Americii, poziția 53.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Cerințe generale:
  • candidații trebuie să fie cadre didactice titulare într-o instituție/unitate de învățământ românească acreditată sau autorizată, cu o vechime la catedră de minimum 2 ani.
 • Cerințe specifice:
  • Poziția 2, Universitatea Geneva, Confederația Elvețiană:
   • licență în filologie (specializarea română)
   • cunoașterea limbii franceze (B2)
   • cunoștințe de tehnologia informației, utile predării
   • constituie avantaj experiența în predarea limbii române la nivel universitar.
  • Poziția 9, Universitatea Lund, Regatul Suediei:
   • doctorat în filologie (română), cu teza de doctorat publicată
   • cadru didactic universitar, cu activitate științifică dovedită
   • cunoașterea limbii engleze (B2)
   • experiență în predarea limbii și literaturii române.
  • Poziția 16, Universitatea Carolina Praga, Republica Cehă:
   • licență în filologie (specializarea română)
   • doctor sau doctorand în filologie
   • experiență în predarea limbii române ca limbă străina
   • cunoașterea limbii engleze (C1-C2).
  • Poziția 18, Universitatea Macedonia Salonic, Republica Elenă:
   • licență în filologie (specializarea română)
   • masterat în literatura română sau metodica predării
   • experiență în predarea limbii române
   • constituie avantaj cunoașterea limbii greacă (A1).
  • Poziția 21, Universitatea Leipzig, Republica Federală Germania:
   • doctorat în filologie
   • cunoașterea limbii germane (B2)
   • experiență în predarea limbii române ca limbă străină în spațiul germanofon
   • experiență de predare în învățământul universitar (lingvistică și literatură română, comunicare interculturală), de preferință în spațiul germanofon.
  • Poziția 22, Universitatea „J. Gutenberg”, Mainz, Republica Federală Germania:
   • doctorat în filologie (limba romanică)
   • cadru didactic universitar (conferențiar sau profesor)
   • experiență în predarea limbii române ca limbă străină în mediul universitar
   • activitate științifică în domeniu și implicare în proiecte didactice internaționale
   • cunoașterea limbii germane (B2)
   • cunoașterea limbii engleze (C1-C2)
   • cunoașterea limbii franceze sau a unei alte limbi romanice (C1-C2).
  • Poziția 27, Universitatea Strasbourg, Republica Franceză:
   • licență în filologie (specializarea română)
   • masterat și/sau doctorat în filologie
   • cunoașterea limbii franceze (C1-C2)
   • constituie avantaj experiența în predarea limbii române ca limbă străină
   • activitate științifică dovedită.
  • Poziția 28, Universitatea Delhi, Republica India:
   • licență îh filologie (specializarea română)
   • experiență în predarea limbii române
   • cunoașterea limbii engleze (B2).
  • Poziția 30, Universitatea Padova, Republica Italiană:
   • cadru didactic universitar
   • cunoașterea limbii italiene (C1-C2)
   • competențe în traductologie/istoria traducerii.
  • Poziția 34 Universitatea Udine, Republica Italiană:
   • licență în filologie
   • constituie avantaj experiența Tn predarea limbii și literaturii române.
  • Poziția 35, Universitatea Karaganda, Republica Kazahstan:
   • masterat în lingvistică
   • experiență în predarea limbii române
   • cunoașterea limbii engleze și/sau ruse (B2).
  • Poziția 38, Universitatea de Stat Comrat, Republica Moldova:
   • cadru didactic universitar (conferențiar sau profesor)
   • doctorat în filologie.
  • Poziția 39, Universitatea Jagellona, Cracovia, Republica Polonă:
   • licență în filologie (specializarea română)
   • doctorat în filologie
   • experiență didactică la nivel universitar
   • cunoștințe de operare PC și platforme e-learning.
  • Poziția 40, Universitatea „Adam Mickiewicz”, Poznan, Republica Polonă:
   • cadru didactic universitar
   • doctorat în filologie (română)
   • experiență de cel puțin 2 ani în predarea limbii române ca limbă străină în străinătate.
  • Poziția 45, Universitatea Comenius, Bratislava, Republica Slovacia:
   • licență în filologie (specializarea română)
   • experiență în predarea limbii române ca limbă străină
   • cunoașterea limbii engleze (B2)
   • constituie avantaj cunoașterea unei alte limbi romanice (B1).
  • Poziția 47, Universitatea „El Manar”, Tunis, Republica Tunisiană:
   • masterat în filologie
   • cunoașterea limbii franceze (B2).
  • Poziția 51, Universitatea „Gal Ferenc”, Republica Ungară:
   • cunoașterea limbii maghiare, engleze sau germane (B2)
   • constituie avantaj pregătirea pedagogică în predarea limbii române ca limbă străină/nematernă în școlile primare.
  • Poziția 52, Universitatea de Stat Arizona, Statele Unite ale Americii;
   • doctorat în filologie (lingvistică sau studii interculturale)
   • experiență în predarea limbii române ca limbă străină
   • experiență de predare la nivel universitar
   • cunoașterea limbii engleze (C1-C2)
   • competențe digitale (e-leaming).
  • Poziția 53, Universitatea Columbia, New York, Statele Unite ale Americii:
   • doctorat în filologie (română sau lingvistică aplicată)
   • experiență în predarea limbii române ca limbă străină
   • experiență în predarea (preferabil în engleză) a unor cursuri de literatură română, film și cultură românească
   • cunoașterea limbii engleze (C1-C2)
   • constituie avantaj experiența în predarea limbii române ca limbă străină pentru vorbitorii de limbă engleză
   • constituie avantaj experiența de predare în universități americane.

*Salariul de încadrare: suma echivalentă salariului corespunzător postului deținut la instituția/unitatea de învățământ unde este titular și plata unei indemnizații în valută, conform dispozițiilor legale în vigoare.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 26 august 2022, ora 14.00 : termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 29 august 2022: evaluare dosare și aifșare rezultate;
 • 30 august 2022: depunerea contestațiilor;
 • 02 septembrie 2022: proba interviu.


Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.


 

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul Limbii Române, București, str. Caransebeș nr. 1, et. 7, sectorul 1, CP 012271; telefon 021/311.06.31; e-mail: resurseumane@ilr.ro.