Laborant


liceul teoretic tudor vianu giurgiu
Expiră azi


Anunt


ANUNŢ

Liceul Teoretic,, Tudor Vianu ”cu sediul în Giurgiu, strada Tudor Vianu, nr.36, județul Giurgiu, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de LABORANT pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului — cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Poate participa la concursul pentru ocuparea postului vacant laborant pe perioadă nedeterminată, persoana care îndeplinește condițiile conform art.15 al Regulamentului — cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

DENUMIREA POSTURILOR: LABORANT treapta I, personal didactic- auxiliar;
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post
NIVELUL POSTURILOR: absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant superior, a unei scoli postliceale sau a liceului , in domeniu.
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care să ateste efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, o adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) i) curriculum vitae, model comun european.
(2) Modelul orientativ al adeverinţei menţionate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 din HG nr.1336/2022.
(3) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţă care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(4) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
(5) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(6) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. h) poate fi solicitat şi de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.
(7) În funcţie de decizia conducătorului autorităţii sau instituţiei publice, dosarele de concurs se depun la compartimentul resurse umane sau, după caz, la compartimentul care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice înăuntrul termenului prevăzut la art. 34.
(8) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică sau platformele informatice ale instituţiilor sau autorităţilor publice, candidaţii primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise/practice, după caz, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(9) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(10) Nerespectarea prevederilor alin. (7) şi (9), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(11) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art. 34, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Condiţii generale pentru participarea la concursː
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale sunt:

a)studii: : absolvirea, cu examen de diploma, a unei institutii de invatamant superior, a unei scoli postliceale sau a liceului , in domeniu.
b)vechime în muncă: minimum 5 ani;

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE:
1.Selecția dosarelor de concurs;
2.Susținerea probei scrise -minimum 50 de puncte din 100 puncte;
3. Susținerea probei interviu – minimum 50 de puncte din 100 puncte;

Bibliografia:

1.Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
2. ORDIN Nr. 5079/2016 din 31 august 2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
3. Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, cu modificările şi completările ulterioare;
4. Norme N.T.S. – P.S.I. – Legea nr.319/2006, Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
5. Programa manualelor în vigoare pentru disciplinele chimie şi fizică – clasele IX – XII;

Tematica:
– Aparate, ustensile de laborator utilizate în laboratorul de chimie şi fizică;
– Experimentul de laborator la chimie şi fizică – activităţi practice;
– Rolul laborantului în pregătirea experimentelor;
– Prevenirea accidentelor în laboratorul de chimie şi fizică;
– Utilizarea tehnologiei informatice multimedia în gestionarea laboratorului de chimie şi fizică pentru activităţi didactice.

Concursul pentru ocuparea postului se desfăşoară conform următorului calendar:
A) LABORANT
1) 26 septembrie 2023, ora 15.30 – termenul limită pentru depunerea dosarelor;
2) selecția dosarelor: 27 septembrie 2023 ora 10.00, la sediul instituției;
3) afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 27 septembrie. ora 15.00;
4) depunerea contestațiilor privind rezultatele selecţie dosarelor: 28 septembrie ora 10.00-12:00;
5) afişarea rezultatelor selecţie dosarelor după contestații: 28 septembrie ora 15:00;
6) proba scrisă: 04 octombrie 2023 ora 10.00, la sediul instituției;
7) afișarea rezultatului probei scrise: 04 octombrie ora 16:00;
8) depunerea contestațiilor privind rezultatele probei scrise: 05 octombrie. ora 10.00;
9) afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 05 octombrie ora 15.00;
10) interviu: 06 octombrie 2023, ora 10.00, la sediul instituției .
11) comunicarea rezultatelor după susținerea interviului: 06 octombrie2023 ora 16.00;
12) depunerea contestațiilor privind rezultatul interviului: 09 octombrie ora 10.00- 12:00;
13) afișarea rezultatului soluționării contestațiilor: 09 octombrie 2023 ora 15:00;
14) afişarea rezultatului final al concursului: 10 octombrie ora 11.00; la sediu.

Notă :
• Candidatul care este declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant, este obligat să se prezinte la post în termen de 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, conform art.67, alin.(1) din H.G. nr.1336 / 2022.