LABORANT 1 FIZICĂ-CHIMIE-BIOLOGIE


șCOALA GIMNAZIALĂ ”CĂPITAN aVIATOR mIRCEA T. bĂDULESCU” bUZĂU
Anuntul a expirat


Anunt


Laborant I fizică-chimie-biologie -1 post, perioadă nedeterminată
Condițiile specifice sunt:
– Studii: absolvirea cu examen de diplomă a unei școli postliceale sau a liceului – în domeniu;
– Vechime în specialitatea postului minim 5 ani;
– Recomandare de la ultimul loc de muncă;
– Disponibilitate pentru program de lucru prelungit/flexibil în schimburi;
– Adeverință care să ateste că nu are sancțiuni în ultimii 5 ani de activitate;
– Calificativul – Foarte Bine pentru ultimii 5 ani de activitate;
– Cunoștințe de utilizare și operare PC
Calendarul concursului
Dosarele de concurs se vor depune în corpul A al școlii (compartiment SECRETARIAT) de la Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău, până la data de 22.09.2023 (inclusiv), ora 1400.
Informațiile suplimentare se pot obține de la nr. de telefon 0238710693 – d-na Costache Lizica.
Selecția dosarelor de concurs se va desfășura în data de 25.09.2023, ora 1200.
Rezultatele selecției dosarelor de concurs se vor afișa în data de 25.09.2023, ora 1600 la sediul unității.
Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun la compartimentul SECRETARIAT, la secretarul comisiei de soluționare a contestațiilor în data de 26.09.2023, între orele 800-1500. Contestațiile se soluționează la sediul unității în data de 27.09.2023, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi până la ora 1200.
Proba practică se va desfășura în data de 02.10.2023, începând cu ora 1200 la sediul unității-Corpul A.
Rezultatele la proba practică se afișează în aceeași zi cu desfășurarea acesteia, până la ora 1600.
Contestațiile la proba practică se depun în data de 03.10.2023, până la ora 11.00 la Secretariat, secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor.
Rezultatele contestațiilor la proba practică se afișează în data de 04.10.2023, până la ora 16.00.
Interviul se va susține în data de 09.10.2023, ora 12.00 la sediul unității Şcoala Gimnazială „Căpitan Aviator Mircea T. Bădulescu” Buzău – Corpul A.
Rezultatele obținute la interviu se vor afișa în aceeași zi cu susținerea acestuia până la ora 16.00.
Contestațiile la interviu se depun în data de 10.10.2023, până la ora 11.00 la Secretariat, secretarului comisiei de soluționare a contestațiilor.
Rezultatele contestațiilor se vor afișa în data de 10.10.2023, până la ora 15.00.
Rezultatele finale ale concursului se afișează pe 10.10.2023, până la ora 16.00.
BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA
– Legea 360/2003 privind regimul substanțelor si preparatelor chimice cu modificările si completările ulterioare;
– Norme N.T.S.M /P.S.I – Legea 319/2006- Legea securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare.
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii – republicat, cu modificările și completările ulterioare –CAPITOLUL II Răspunderea disciplinară – ( art.247-art.252), CAPITOLUL III – Răspunderea patrimonială – art. 253, art. 254, art. 257.
– Programele școlare în vigoare pentru studiul chimiei, biologiei, fizicii în gimnaziu (partea privitoare la experimente, activități practice).
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare