Kinetoterapeut (6 posturi)


Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București
Anuntul a expirat


Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie București organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut principal – în cadrul Laborator de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2 – poz 402;
 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut – în cadrul Laborator de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2 – poz 404;
 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut debutant – în cadrul Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Bld. Ion Mihalache nr. 11A – poz 470;
 • 3 posturi contractuale vacante de Kinetoterapeut – în cadrul Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Bld. Ion Mihalache nr. 11A – poz 466, poz. 467, poz. 468.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut principal – în cadrul Laborator de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2 – poz 402:
  • Diplomă de licentă în specialitate (Facultate de Educatie Fizica si Sport – specializarea Kinetoterapie);
  • Examen pentru obţinerea gradului de principal;
  • 5 ani vechime în specialitate în sectorul sanitar;
  • Certificat de membru Colegiul fizioterapeutilor;
  • Asigurare de Malpraxis valabilă;
  • Aviz anual de liberă practică valabil.
 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut – în cadrul Laborator de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2 – poz 404:
  • Diplomă de licentă în specialitate (Facultate de Educatie Fizica si Sport – specializarea Kinetoterapie);
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • Certificat de membru Colegiul fizioterapeutilor;
  • Asigurare de Malpraxis valabilă;
  • Aviz anual de liberă practică valabil.
 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut debutant – în cadrul Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Bld. Ion Mihalache nr. 11A – poz 470:
  • Diplomă de licentă în specialitate (Facultate de Educatie Fizica si Sport – specializarea Kinetoterapie);
  • Nu se solicita vechime in specialitatea studiilor;
  • Certificat de membru Colegiul fizioterapeutilor;
  • Asigurare de Malpraxis valabilă;
  • Aviz anual de liberă practică valabil.
 • 3 posturi contractuale vacante de Kinetoterapeut – în cadrul Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Bld. Ion Mihalache nr. 11A – poz 466, poz. 467, poz. 468:
  • Diplomă de licentă în specialitate (Facultate de Educatie Fizica si Sport – specializarea Kinetoterapie);
  • 6 luni vechime în specialitate;
  • Certificat de membru Colegiul fizioterapeutilor;
  • Asigurare de Malpraxis valabilă;
  • Aviz anual de liberă practică valabil.


   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 iulie 2022, ora 15.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut principal – în cadrul Laborator de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2 – poz 402:
  • Proba scrisă/practica va avea loc în data de 07.2022, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 3, București;
  • Interviul va avea loc în data de 07.2022, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 3, București.
 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut – în cadrul Laborator de Recuperare Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) str. Sf. Dumitru nr. 2 – poz 404:
  • Proba scrisă/practica va avea loc în data de 07.2022, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 3, București;
  • Interviul va avea loc în data de 07.2022, ora 10:00, la sediul din Str. Sf. Dumitru, nr. 2, Sector 3, București.
 • 1 post contractual vacant de Kinetoterapeut debutant – în cadrul Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Bld. Ion Mihalache nr. 11A – poz 470:
  • Proba scrisă/practica va avea loc în data de 07.2022, ora 12:00, la sediul din Bld. Ion Mihalache, nr. 11A, Sector 1, București;
  • Interviul va avea loc în data de 07.2022, ora 12:00, la sediul din Bld. Ion Mihalache, nr. 11A, Sector 1, București.
 • 3 posturi contractuale vacante de Kinetoterapeut – în cadrul Laborator Recuperare, Medicina Fizica si Balneologie (baza de tratament) – Bld. Ion Mihalache nr. 11A – poz 466, poz. 467, poz. 468:
  • Proba scrisă/practica va avea loc în data de 07.2022, ora 12:00, la sediul din Bld. Ion Mihalache, nr. 11A, Sector 1, București;
  • Interviul va avea loc în data de 19.07.2022, ora 12:00, la sediul din Bld. Ion Mihalache, nr. 11A, Sector 1, București.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie din București, str. Sf. Dumitru nr. 2, sector 3, telefon 021/313.53.30, e-mail: ru@inrmfb.ro.

Documente atașate