Jurnalist


Universitatea Politehnica din Bucureşti
Anuntul a expirat


Universitatea Politehnica din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată (în cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an) , a funcției contractuale de execuție, vacante, de jurnalist TV București (activitate preponderent de noapte), din cadrul Direcției Euronews România, pe următoarele domenii, dar nu numai: social, politic, economic, eveniment, cultural, sport.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


experiență în mediu digital sau TV: minimum 6 luni;

 • studii: medii/superioare absolvite cu diplomă de licență;
 • vechime în specialitatea studiilor; nu este cazul;
 • exemple ale activității profesionale în domeniu (portofoliu – cel puțin trei linkuri cu transmisiuni în direct/materiale video și linkuri ale profilurilor social media);
 • limbă străină: engleză (o altă limbă de circulație internațională reprezintă un avantaj);
 • etică și integritate profesionale ireproșabile;
 • cunoștințe avansate de operare pe calculator și cunoașterea funcționării aparaturii specifice televiziunii;
 • disponibil să învețe elemente editoriale, de editare video și de producție necesare fluxului de luciu;
 • experiență de teren ca jurnalist;
 • este pasionat să descopere materiale originale și are abilitățile de a le scrie și prezenta într-un stil curat și atrăgător;
 • are abilități de comunicare și interpersonale;
 • identifică încercările de dezinformare de pe domeniul său, pe platformele online și sociale;
 • are o bază de contacte pe domeniul său și este interesat să o extindă;
 • cunoaște și respectă legislația în audiovizual;
 • înțelegere puternică a rolului jurnalistului în difuzarea știrilor echilibrate, echidistante, nepărtinitoare, conform Chartei Euronews;
 • are capacitatea de a lucra într-un mediu rapid și exigent de știri live;
 • are abilități interpersonale puternice;
 • are o judecată clară, putere de selecție și discernământ în propunerea și realizarea subiectelor;
 • cunoaște evenimentele curente, personalitățile publice și are background de știri (familiarizat cu evenimentele importante anterioare);
 • o atenție puternică la detalii și precizie;
 • abilitatea de a avea mai multe sarcini de îndeplinit și dea le prioritiza;
 • capabil să respecte mai multe termene zilnice;
 • abilități excelente de comunicare și conduită profesională, în special în situații de presiune ridicată;
 • judecată jurnalistică solidă, experiență și abilități de scriere.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 29 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
 • 07 iulie 2022, ora 11.00: proba scrisă;
 • 13 iulie 2022, ora 11.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Universitatea Politehnica din Bucureşti, Splaiul Independenței nr. 313, sectorul 6, cod poștal 060042, corp Rectorat, parter, camera 030, telefon: 021/402.92.17.