instalator apă canal


Serviciul Apă Salubrizare Blajani, județul Buzău
Expiră azi


Anunt


ANUNT

Avand in vedere prevederile
 Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu modificarile si completarile ulterioare,
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
 Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1336/2022 pentru aprobarea regulametului- cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile publice,
 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2023, art. IV, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al Comunei Blajani- Serviviul Apa, Salubrizare, cu sediul in comuna Blajani, judetul Buzau, organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a unor posturi vacante de natura contractuala, astfel:
1. Contabil- 1 post (2 ore/ zi)
2. Instalator apa canal- 1 post (4 ore/ zi)

Condițiile de desfășurare a concursului :
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

2. Condițiile specifice pentru participarea la concurs sunt:

A) Pentru postul de contabil:
– studii universitare absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta in domeniul stiinte economice.
-vechime in specialitate- minim 5 ani.
– alte cunostinte si abilitati: utilizare aparatura birotica, abilitati de comunicare, spirit de observatie, o buna gandire analitica si conceptuala.

B) Pentru postul de instalator apa canal:
– studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
– calificare in domeniul postului ( instalatii sanitare, canalizare, alimentare apa )
– vechime in specialitate- minim 5 ani.
– alte cunostinte si abilitati: disponibilitate de lucru in echipa, disponibilitate de lucru peste program.

Dosarul de concurs va contine urmatoarele documente:
Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.(2) Modelul orientativ al adeverinței menționate la alin. (1) lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul“ de către secretarul comisiei de concurs.
Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.

Dosarele de inscriere la concurs se vor depune la sediul Primăriei Blăjani, ultima zi de depunere fiind 29.09.2023.
În termen de maximum 2 zile lucrătoare, de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligația de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare.

Probele concursului și calendarul desfăşurării acestuia:
– selecție dosare : – 02.10.2023
– termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 03.10.2023
-soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora: 04.10.2023
– proba scrisă: 10.10.2023 – ora 10.00 – la sediul Primariei Comuna Blăjani, județul Buzău
-afișarea rezultatelor probei scrise: 10.10.2023
– termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind proba scrisă: 11.10.2023,
– soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora: 12.10.2023
– interviu : 16.10.2023 – ora 10,00 – la sediul Primariei Comuna Blăjani, județul Buzău.
– afișarea rezultatelor interviului: 16.10.2023
– termenul limită pentru depunerea contestațiilor privind interviul : 17.10.2023
– soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor acestora: 18.10.2023
– afișarea rezultatelor finale: 20.10.2023
BIBLIOGRAFIE SI TEMATICA

A) Pentru postul de contabil
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare- Partea III, Partea VI- titlul 3, Partea VII, Partea VIII
– reglementari privind administratia publica locala
– reglementari privind personalul contractual din administratia publica locala
– reglementari privind raspunderea administrativa
– reglementari privind infiintarea, gestiunea si desfiintarea serviciilor publice
2. Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare:
-reglementari privind infiintarea serviciilor de utilitati publice
3. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare
– reglementari privind formarea, administrarea, angajarea si utilizarea fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile autoritatilor administratiei publice locale si ale institutiilor publice implicate in domeniul finantelor publice locale
4. Legea nr. 82/ 1991 a contabilitatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
– reglementari privind contabilitatea institutiilor publice
5. Legea nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, cu modificarile si completarile ulterioare
– reglementari privind normele generale si specifice de intocmire si utilizare a documentelor financiar contabile.

B) Pentru postul de instalator apa canal
1. O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare- Partea III, Partea VI- titlul 3
– reglementari privind personalul contractual din administratia publica locala
– reglementari privind infiintarea, gestiunea si desfiintarea serviciilor publice
2. Manualul instalatorului, editia 2010, editura Artecno Bucuresti, respectiv Cap 2- instalatii de alimentare cu apa
– mecanismul de intretinere si functionare a sistemului de alimentare cu apa
3. Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si completarile ulterioare-
– reglementari privind sanatatea si securitatea in munca a personalului angajat.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Comunei Blăjani, județul Buzău, telefon 0238 500 501, e-mail: primariablajani@yahoo.com

SEF SERVICIU
APA SALUBRIZARE BLAJANI

DOBRIN ANCA- ANAMARIA