Inspector de stat, consilier și economist (17 posturi)


Autoritatea Feroviară Română - AFER
Anuntul a expirat


Autoritatea Feroviară Română – AFER, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, de:

 • Serviciul certificare entități responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare, autorizare punere pe piață SSV:
  • inspector de stat, gradul IA;
  • inspector de stat, gradul I.
 • Serviciul certificare de siguranță OTF, supraveghere de siguranță OTF:
  • inspector de stat, gradul IA;
  • inspector de stat, gradul I.
 • Serviciul certificare ERI funcții întreținere, supraveghere ERI vehicule feroviare:
  • inspector de stat, gradul IA;
  • inspector de stat, gradul I.
 • Serviciul autorizare de siguranță AI/GI/stații/metrou, punere în funcțiune subsisteme structurale infrastructură:
  • inspector de stat, gradul I – 2 posturi.
 • Serviciul autorizare linii ferate industriale, autorizare/atestare personal LFI:
  • inspector de stat, gradul I.
 • Serviciul tehnic, organizare, reglementări de siguranță feroviară:
  • inspector de stat, gradul IA.
 • Serviciul certificare de siguranță OMF, supraveghere de siguranță OMF, evaluare și recunoaștere centre formare, autorizare/atestare personal operatori feroviari:
  • inspector de stat, gradul I.
 • Serviciul strategie, cooperare europeană, evaluare management de risc, din care un post pentru activitatea de evaluare management risc și un post pentru activitățile de strategie și cooperare europeană:
  • inspector de stat, gradul IA – 2 posturi.
 • Inspectoratul de Siguranță Feroviară Iași:
  • inspector de stat, gradul IA – 2 posturi.
 • Compartimentul secretariat, administrativ:
  • consilier juridic, gradul III;
  • economist, gradul II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


  • pentru posturile de inspector de stat, gradul IA, Și inspector de stat, gradul I, de la Serviciul certificare entități responsabile cu întreținerea vehiculelor feroviare, autorizare punere pe piață SSV – ASFR:
  • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă – specializarea material rulant de cale ferată;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate pentru postul de inspector de stat gradul IA, minimum 6 ani vechime în specialitate pentru postul de inspector de stat gradul I, din care pentru fiecare post minimum 3 ani vechime în activități de întreținere vehicule feroviare.
 • pentru posturile de inspector de stat, gradul IA, și inspector de stat, gradul I, de la Serviciul certificare de siguranță OTF, supraveghere de siguranță OTF – ASFR:
  • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: specializarea material rulant de cale ferată pentru postul de inspector de stat, gradul IA, specializarea tehnologia transporturilor feroviare pentru postul de inspector de stat gradul I;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar, în activitatea de exploatare și întreținere locomotive, pentru postul de inspector de stat, gradul IĂ; minimum 6 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar, în activitatea de exploatare mișcare/comercial, pentru postul de inspector de stat gradul I.
 • pentru posturile de inspector de stat, gradul IA, și inspector de stat, gradul I, de la Serviciul certificare ERl funcții întreținere, supraveghere ERI vehicule feroviare – ASFR:
  • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă: specializarea material rulant de cale ferată/orice altă specializare tehnică;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate pentru postul de inspector de stat, gradul IA, minimum 6 ani vechime în specialitate pentru postul de inspector de stat, gradul I, din care pentru fiecare post minimum 3 ani vechime în activități de întreținere vehicule feroviare;
 • pentru posturile de inspector de stat, gradul I, de la Serviciul autorizare de siguranță AI/GI/stații/metrou, punere în funcțiune subsisteme structurale infrastructură:
  • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 6 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar.
 • pentru postul de inspector de stat, gradul I, de la Serviciul autorizare linii ferate industriale, autorizare/atestare personal LFI:
  • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 6 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar.
 • pentru posturile de inspector de stat, gradul IA, și inspector de stat, gradul I, de la Serviciul tehnic, organizare, reglementări de siguranță feroviară:
  • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar pentru postul de inspector de stat, gradul IA, minimum 6 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar pentru postul de inspector de stat, gradul I.
 • pentru postul de inspector de stat, gradul I, de la Serviciul certificare de siguranță OMF, supraveghere de siguranță OMF, evaluare și recunoaștere centre formare, autorizare/atestare personal operatori feroviari:
  • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 6 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar;
 • pentru posturile de inspector de stat, gradul IA, de la Serviciul strategie, cooperare europeană, evaluare management de risc:
  • pentru activitatea de evaluare management risc:
   • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, specializări: ingineria transporturilor și a traficului/ingineria sistemelor de circulație feroviară/sau echivalente; material rulant de cale ferată/vehicule pentru transportul feroviar; căi ferate, drumuri și poduri;
   • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar;
   • cunoștințe despre managementul calității și/sau cunoștințe despre managementul și tehnicile de evaluare a riscurilor;
  • pentru activitățile de strategie și cooperare europeană:
   • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
   • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate în domeniul feroviar;
   • cunoștințe despre întocmirea planurilor strategice și a politicilor organizaționale;
   • minim nivel B2 conform Cadrului European Comun de Referință pentru Limbi; competențe de comunicare în limba engleză în terminologie specifică domeniului feroviar.
 • pentru posturile de inspector de stat, gradul IA, de la Inspectoratul de Siguranță Feroviară lași – ASFR:
  • studii universitare tehnice absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, din care un post specializarea căi ferate, drumuri și poduri și un post specializarea material rulant de cale ferată;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 10 ani vechime în specialitate și în activități din domeniul feroviar specifice studiilor absolvite, solicitate pentru post.
 • pentru posturile de consilier juridic, gradul III, și economist, gradul II, de la Compartimentul secretariat, administrativ – ASFR:
  • studii universitare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, din care în domeniul științelor juridice pentru postul de consilier juridic, gradul III. și în domeniul științelor economice pentru postul de economist, gradul II;
  • experiență necesară executării atribuțiilor specifice postului: minimum 2 ani vechime în specialitate pentru postul de consilier juridic, gradul III, și minimum 3 ani vechime în specialitate pentru postul de economist, gradul II;
  • abilități de învățare și utilizare a programelor software.
 • Pentru fiecare post dintre cele cuprinse în anunț sunt necesare cunoștințe operare PC.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 23 mai 2022, ora 16.30: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 30 mai 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 06 iunie2022, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Autoritatea Feroviară Română – AFER, cu sediul în București, Calea Gri viței nr. 393, sectorul 1, telefon 021.307.79.18.