Inspector de specialitate S IA


CENTRUL CULTURAL MIHAI EMINESCU
Anuntul a expirat


Anunt


1 post contractual de execuție de Inspector de specialitate categoria S grad profesional IA în cadrul Direcției Proiecte și Activități – Compartiment Implementare Proiecte și Activități, – post unic pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, ore de zi (8 ore/zi, 40 ore/ săptămână).
CONDIȚII SPECIFICE (conform fișei de post):
• studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-o ramură din domeniul fundamental științe umaniste.
• vechime în muncă: minim 10 ani;
• experiență în accesare, implementare, monitorizare proiecte, în special în domeniul culturii;
• limbi străine: limba engleză (nivel avansat);
• competențe digitale: pachet Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) internet – nivel avansat;
• abilitatea de a lucra în context multidisciplinar și intercultural;
• foarte bună capacitate de comunicare (verbală, scrisă);
• capacitate de rezistență la efort intelectual susținut;
• capacitatea de încadrare în termenele legale în realizarea sarcinilor încredințate;
• concizie și acuratețe în redactare; exprimare clară și concisă, capacitate de sinteză.
• apt pentru delegarea unor atribuții suplimentare, specifice activităților de implementare a proiectelor cultural-educative și sportive, disponibilitate pentru deplasări, lucru în week-end sau sărbători legale.
ATRIBUȚIILE PRINCIPALE ALE POSTULUI (conform fișei de post):
1. Se va preocupa permanent de identificarea și atragerea de noi fonduri rambursabile sau nerambursabile pentru domeniul cultural, educativ și/sau sportiv.
2. Are responsabilități de monitorizare și evaluare a stadiilor de implementare a proiectelor pe fonduri rambursabile sau nerambursabile/ structurale / de coeziune europeană etc. în relație cu indicatorii de performanță ai acestora.
3. Împreună cu șeful ierarhic superior, asigură comunicarea între autoritatea contractantă, finanțator și beneficiarii direcți și indirecți ai proiectelor pe fonduri rambursabile sau nerambursabile/ structurale / de coeziune europeană etc.
4. Împreună cu șeful ierarhic superior, coordonează activitatea componentelor locale ale proiectelor pe fonduri rambursabile sau nerambursabile/ structurale / de coeziune europeană etc.
5. Participă la implementarea, dezvoltarea, actualizarea și perfecționarea instrumentelor și procedurilor de monitorizare și evaluare, împreună cu echipa de implementare a proiectelor pe fonduri rambursabile sau nerambursabile/ structurale / de coeziune europeană etc.
6. Asigură monitorizarea regulată a stadiului activităților din proiecte pe fonduri rambursabile sau nerambursabile/ structurale / de coeziune europeană etc., din punctul de vedere al conformității cu obligațiile asumate față de finanțatorii externi.
7. Asigură, din punctul de vedere al obligațiilor asumate prin contractul de accesare a fondurilor nerambursabile/ structurale / de coeziune europeană etc., monitorizarea și derularea proiectelor care îi sunt încredințate.
8. Lucrează îndeaproape cu membrii echipei responsabile pentru implementarea proiectelor culturale, educative sau sportive, pentru a asigura buna implementare și managementul activităților din proiectele gestionate de Centrul Cultural Mihai Eminescu.
9. Colaborează cu coordonatorul tehnic și specialistul în raportare și monitorizare în elaborarea și verificarea rapoartelor

CALENDARUL CONCURSULUI
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor depune dosarul de concurs până la data de 21.09.2023, ora 16,00, la Secretariatul Centrului Cultural Mihai Eminescu, la sediul din str. Jean Louis Calderon nr. 39, sector 2, București, în zilele lucrătoare luni-joi, în intervalul orar: 8-16, iar vineri între orele 8-14. Relații la telefon: 0314053925 / 0722103004, e-mail: centruleminescu@yahoo.com
a) Selecția dosarelor se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor.
b) Proba scrisă: în data de 29.09.2023, ora 10.00, la sediul Centrului Cultural Mihai Eminescu din str. Jean Louis Calderon nr. 39, sector 2, București.
c) Interviu – în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise (se va comunica odată cu rezultatul probei scrise).

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ:
Bibliografie:
– Programul „Europa creativă” 2021 – 2027
– Programul RO-Cultura
– Viziune strategică și coerentă pentru sectorul cultural. Cod SIPOCA: 709/MYSMIS2014+: 129541 (site-ul Ministerului Culturii)
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, actualizată;
– Legea nr 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, actualizată;
– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitățile nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– OUG nr. 118/2006 privind înființarea organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, actualizată;
– Ordin nr. 2883/2003 privind aprobarea Normelor metodologice privind desfășurarea activităților specifice așezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
– O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare nerambursabilă a proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Centrului Cultural Mihai Eminescu.
Tematică:
– Cadrul strategic european și național care fixează pilonii principali pe care se va construi „Strategia Sectorială în Domeniul Culturii pentru perioada 2023-2030”;
– Noțiuni, legislație și concepte de bază privind activitatea în domeniul cultural și accesarea fondurilor rambursabile/nerambursabile ;
– Conţinutul dreptului de autor;
– Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
– Activitatea publică a personalului contractual;
– Organizarea și finanțarea așezămintelor și activităților culturale;
– Organizarea și activitatea Centrului Cultural Mihai Eminescu.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE privind desfășurarea concursului, atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs se pot obține la Serviciul Economic, Resurse Umane, Juridic și Administrativ al instituției din str. Jean Louis Calderon nr. 39, sector 2, București și la telefon: 0314053925 / 0722103004, e-mail: centruleminescu@yahoo.com, precum și pe site-ul instituției www.centruleminescu.ro – secțiunea „Anunțuri angajări”.