inspector de specialitate (S) cu atribuții de monitorizare proceduri administrative,organizare M.o.l


pRIMARIA COMUNEI tOMESTI, IASI
Anuntul a expirat


Anunt


Unitatea Administrativ-Teritorială Comuna Tomești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector de specialitate (S) gr.II cu atribuții de monitorizare proceduri administrative, organizare Monitorul Ofical Local la nivelul primăriei.
Exercitarea raporturilor de serviciu se realizează pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de lucru de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.
Calendarul de desfăşurare a concursului:
 Afișare anunț: 08.09.2023
 Perioada de depunere a dosarelor: 08.09.2023 – 22.09.2023
 Afișare rezultat selecție dosare: 25.09.2023
 Proba scrisă: 29.09.2023, ora 13:00, la sediul Primăriei Comunei Tomești din str. Prof.Petru Olteanu, nr.167, Iași
 Proba interviu: în termen legal de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise, conform prevederilor art. 41, alin. (5) din HG nr. 1336/2022, la sediul Primăriei Comunei Tomești din str. Prof.Petru Olteanu, nr.167, Iași.
 Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se realizează prin afişare la sediul şi pe pagina de internet a instituţiei www.comuna-tomesti.ro, secțiunea: Concursuri, în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei şi conţine atât punctajul obţinut, cât şi menţiunea „admis” sau „respins”, după caz conform prevederilor art. 47, alin. (3) din HG nr. 1336/2022.
Bibliografie pentru ocuparea unui (1) post contractual vacant de inspector de specialitate (S) gr.II cu atribuții de monitorizare proceduri administrative, organizare Monitorul Ofical Local la nivelul Primăriei Comunei Tomești, județul Iași
1. Constituția României;
2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Reglementări privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați;
3. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare – Titlul III-Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Anexa nr. 1-Procedură de organizare şi publicare a monitoarelor oficiale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, în format electronic;
4. Ordonanța nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare;
5. Legea nr. 319/2006 – Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
6. Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
7. Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
8. Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
9. Legea nr. 52 din 2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
10. Codul civil şi Codul de procedură civilă.
Notă: Bibliografia are în vedere actele normative cu modificările și completarile aduse ulterior publicării.
Anuntul si bibliografia de concurs se afişează la sediul Primăriei Comunei Tomești, județul Iași şi pe site-ul instituţiei www.comuna-tomesti.ro, sectiunea: Concursuri.
Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăria Comunei Tomești, judetul Iasi, Birou Resurse Umane din str. Prof.Petru Olteanu, nr.167 și la tel. 0232/290434.