Inspector de specialitate (RSVTI)


SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRAȘOV
Anuntul a expirat


Anunt


Inspector de specialitate (RSVTI) S II – Serviciul PTDET – 1 post vacant unic

Condiţiile de desfăşurare ale concursului:
Data organizării – post vacant unic:
– perioadă depunere dosare: 10 zile de la data publicării anunțului, respectiv 13.09.2023 – 26.09.2023, între orele 08:00 -16:00;
– data afișării selecției dosarelor: 27.09.2023;
– proba scrisă: 05.10.2023, ora 1300 la sediul Serviciului Public Local de Termoficare din str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, camera 201.
– Data afișării rezultatelor la proba scrisă: 06.10.2023; termen contestații – 1 zi lucrătoare;
– Interviul: data şi ora vor fi comunicate odată cu rezultatele la proa scrisă (în conformitate cu prevederile art. 41, alin. (6) din cadrul Legii nr. 1336/2022);
– data afișării rezultatelor la proba interviu: o zi de la susținerea interviului; termen contestații – 1 zi lucrătoare;
– data afișării rezultetelor finale:1 zi lucrătoare sau, dacă e cazul, 1 zi lucrătoare după soluționarea contestațiilor la proba interviu.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul organizat pentru ocuparea postului contractual de execuţie de Inspector de specialitate (RSVTI) II în cadrul Serviciul PTDET:
– studii universitare de licenta absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diploma de licență sau echivalentă;
– vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului contractual: minim 1an;
– curs specializare RSVTI.

 Bibliografia:
– Dispozițiile articolelor 430, 432, 433, 434, 437, 438, 439, 440, 441, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 458 din Ordonanță de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 51/2006 – privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 325/2006 – privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea 319 /2006 privind Sănătatea și securitatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 64/2008 (republicată) privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările și completările ulterioare;
– Ordinul nr. 663/2010 pentru aprobarea Prescripțiilor tehnice PT C 1-2010 Cazane de abur, cazane de apă fierbinte, supraîncălzitoare și economizoare independente, PT C 4-2010 Recipiente metalice stabile sub presiune, PT C 6-2010 Conducte metalice sub presiune pentru fluide, PT C 7-2010 Dispozitive de siguranță, PT C 8-2010 Instalații de distribuție gaze petroliere lichefiate, PT C 9-2010 Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune, PT C 10-2010 Conducte de abur și conducte de apă fierbinte sub presiune – Prescripția Tehnică PT C 9 – 2010 Cazane de apă caldă și cazane de abur de joasă presiune.

Pentru înscrierea la concurs, conform prevederilor art. 35 din Hotărârea nr. 1336/2022, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele:
(1) Documente:
a)formular de înscriere la concurs adresat Directorului instituției;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)curriculum vitae, model comun european.
(2) Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
(3) Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
(4) Documentul prevăzut la alin. (1) lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
(5) Dosarele de concurs se depun la Serviciul Administrativ, care asigură organizarea şi desfăşurarea concursului sau pot fi transmise de candidaţi prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică la adresa de e-mail splt@spltbv.ro în termenele prevăzute mai sus.
(6) În situaţia în care candidaţii transmit dosarele de concurs prin Poşta Română, serviciul de curierat rapid, poşta electronică, candidaţii primesc numărul de înregistrare la o adresă de e-mail comunicată de către aceştia şi au obligaţia de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b)-e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de angajare.
(7) Transmiterea documentelor prin poşta electronică sau prin platformele informatice ale autorităţilor sau instituţiilor publice se realizează în format .pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.
(8) Nerespectarea prevederilor alin. (5) şi (7), după caz, conduce la respingerea candidatului.
(9) Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenule prevăzute, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.
SERVICIUL PUBLIC LOCAL DE TERMOFICARE BRAȘOV
B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 23, Bl. C7, cam. 201/202/203, Braşov
Email: splt@spltbv.ro; Tel: 0368004742; 0368004875