inspector de specialitate (inginer – administrator) gradul 1


CURTEA DE APEL BACĂU
Expiră in 2023-09-29


Anunt


În conformitate cu dispozițiile Ordinului Ministerului Justiției nr. 1927/C din 29.07.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a posturilor vacante de personal contractual de la instanțele judecătorești, publicat în Monitorul Oficial nr. 570 din 11.08.2010, precum și ale Codului Administrativ adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5.07.2019, a art. IV alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 34/2023;
Curtea de Apel Bacău organizează concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a unei funcții contractuale de execuție vacante din cadrul Curţii de Apel Bacău, astfel:

– 1 post de inspector de specialitate (inginer – administrator) gradul I A – personal contractual din cadrul Compartimentului economico-financiar şi administrativ al Curţii de Apel Bacău.

Concursul va avea loc în data de 10.10.2023, la sediul Curții de Apel Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, Bacău, județul Bacău, după cum urmează:

– 10.10.2023, ora 10.00 – proba practică, de verificare a abilităților și aptitudinilor practice ale candidatului, necesare ocupării postului, constă în realizarea unei lucrări specifice postului ce urmează să fie ocupat.
Pentru a fi declarați admiși la proba practică, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7. La proba practică nu se admit contestații.

– 10.10.2023, ora 12.00 – proba scrisă, subiecte tip grilă, de verificare a cunoștințelor teoretice;

Nota finală a concursului reprezintă media aritmetică a notelor obținute la probele de concurs.
Pentru a fi declarați admiși, candidații trebuie să obțină cel puțin media generală 7, dar nu mai puțin de nota 5 la proba scrisă pentru verificarea cunoștințelor teoretice.

Cererea tip de înscriere la concurs se depune de către candidat la sediul Curții de Apel Bacău, str. Cuza Vodă, nr. 1, Bacău, județul Bacău, la et. I, camera 108, începând cu data de 18.09.2023 până la data de 29.09.2023 (inclusiv), ora 16.00 și va fi însoțită de următoarele documente:

1. Copia actului de identitate;
2. Copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
3. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz în specialitate;
4. Cazierul fiscal;
5. Cazierul judiciar;
6. Adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, cu mențiunea expresă că persoana este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
7. Înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condițiilor specifice de participare la concurs;

Copiile de pe actele prevăzute la punctele 1, 2, 3, 7, se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.
Adeverința prevăzută la punctul nr. 6 se eliberează de către medicul de medicina muncii.

Relații despre organizarea concursului pot fi obținute: la numerele de telefon: 0234.513.296, 0234.513.678, 0234.514.396, 0234.514.750, persoana de contact – expert Carmen Funaru; pe portalul Curții de Apel Bacău – http://portal.just.ro/32 și pe site-ul Curții de Apel Bacău, la adresa www.ca-bacau.ro, rubrica Concursuri.

Condiții de ocupare a postului de
inspector de specialitate
(inginer – administrator) gradul IA – personal contractual

Condiții generale:
1. are cetăţenia română și domiciliul în România, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European, şi capacitate deplină de exerciţiu a drepturilor civile și politice;
2. nu are antecedente penale sau cazier fiscal;
3. este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei;
4. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru postul vacant;
5. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea postului vacant;

Condiții specifice:

1. studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în unul din domeniile:
• Ştiinţe inginereşti – Inginerie civilă – Inginerie civilă şi instalaţii – Inginerie civilă sau Ingineria instalaţiilor;
• Ştiinţe inginereşti – Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii – Inginerie electrică;
• Ştiinţe inginereşti – Ingineria transporturilor – Ingineria autovehiculelor;
• Ştiinţe inginereşti – Inginerie mecanică, mecatronică, inginerie industrială şi management – Inginerie mecanică.
2. vechime în specialitatea studiilor necesară de 5 ani dovedită prin copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz în specialitate;

Atribuţiile postului

1. coordonează, organizează şi controlează activitatea conducătorilor auto, a aprozilor, a muncitorului şi îngrijitorului;
2. asigură aprovizionarea cu materiale de întreţinere şi uz gospodăresc, mijloace fixe şi obiecte de inventar sau alte bunuri necesare desfăşurării optime a activităţii instanţei, întocmind referatele de necesitate, urmăreşte modul de folosire a materialelor;
3. îndeplineşte atribuţiile de casier, efectuează ridicările de numerar din conturile deschise la Trezoreria Bacău, plăţile şi încasările în numerar pentru aparatul propriu al Curţii de Apel Bacău;
4. ia măsuri pentru asigurarea întreţinerii şi funcţionării clădirilor, instalaţiilor electrice, sanitare şi de încălzire, a celorlalte mijloace fixe şi obiecte de inventar din dotare;
5. asigură aprovizionarea cu carburanţi, lubrifianţi şi piese de schimb pentru autoturismele din dotarea instanţei şi urmăreşte decontarea consumurilor;
6. ia măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei la sediul instanţei, urmărind permanent modul de efectuare a curăţeniei, repartizează personalul pe tură, efectuează săptămânal controlul cu referire la îndeplinirea atribuţiilor privind curăţenia;
7. întreprinde măsuri pentru prevenirea şi stingerea incendiilor în conformitate cu legislaţia în domeniu, întreprinde măsuri pentru înlăturarea consecinţelor unor eventuale calamităţi;
8. este persoană responsabilă cu atribuţii în domeniul protecţiei muncii, instruind personalul cu privire la protecţia muncii, îndeplineşte atribuţii specifice compartimentului de securitate a muncii;
9. îndeplineşte atribuţiile de gestionar al bunurilor materiale din cadrul Curţii de Apel Bacău;
10. Execută în limitele funcţiei sale şi alte atribuţii prevăzute de lege şi alte acte normative, sau date de conducerea instanţei.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA DE CONCURS

TEMATICA

1. Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022,
Secţiunea a 8-a
Dispoziţii privind activitatea compartimentelor auxiliare ale instanţelor judecătoreşti
§ 1. Dispoziţii generale art. 38
§ 5. Compartimentul economico-financiar şi administrativ art. 68 şi 71

2. Legea nr. 53/2003R Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
Executarea contractului individual de muncă art. 39
Răspunderea disciplinară art. 248

3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
Capitolul II
Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor
Secţiunea a 5-a
Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice centrale art. 17 şi 18
Secţiunea a 6-a
Obligaţiile administratorului, conducătorului instituţiei, utilizatorului şi salariatului art. 19-22

4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
Capitolul III
Obligaţiile angajatorilor
Secţiunea 1
Obligaţii generale ale angajatorilor art. 6 şi 7
Secţiunea a 2-a
Servicii de prevenire şi protecţie art. 8 şi 9

5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspundere în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
Cap. 1
Dispoziţii generale art. 1 şi 2
Cap. 2
Condiţii privind angajarea gestionarilor art. 3-9
Cap. 3
Garanţii art. 10-22

6. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
Art. 1- 10 din Norme

7. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare,
Cap. 2
Drepturi şi obligaţii în legătura cu primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor materiale art. 5-16

8. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa
Cap. 2
Efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar art. 12-28

9. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare
Capitolul III
Servicii de prevenire şi protecţie
Secţiunea a 2-a
Organizarea activităţilor de prevenire şi protecţie art. 14-19
Secţiunea a 3-a
Lucrători desemnaţi art. 20-22

BIBLIOGRAFIA

1. Regulamentul de ordine interioară a instanţelor judecătoreşti aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 3243/2022,
2. Legea nr. 53/2003R Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
3. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,
4. Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspundere în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare,
6. Ordinul nr. 2861/2009 privind aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,
7. Hotărârea nr. 2230/1969 privind gestionarea bunurilor materiale ale organizaţiilor socialiste, cu modificările şi completările ulterioare,
8. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casa
9. Hotărârea nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
LOREDANA LENUȚA ALBESCU