Inspector de specialitate II


Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna
Anuntul a expirat


Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată, a funcţiei contractuale de execuție, temporar vacante, de inspector de specialitate, gradul II.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


  • nivelul studiilor – studii superioare de lungă durată în arte plastice sau arte decorative;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – 1 an.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 15 iunie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
  • 17 iunie 2022, ora 12.00: proba interviu.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, cu sediul în Sfântu Gheorghe. Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, județul Covasna, telefon: 0267/316.957, interior 126.