Inspector de specialitate, GRAD 1


Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș
Anuntul a expirat


Anunt


Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă, a unui post vacant: Inspector de specialitate, Grad I – personal contractual, Compartiment Serviciul contabilitate, buget, salarizare, personal, achiziții, administrativ și gestiune. .
Probele stabilite pentru postul de Inspector de specialitate gradul I – personal contractual: probă scrisă și interviu.
Data, ora și locul desfășurării concursului: 28 septembrie 2023, ora 10:00, Sebeș, bd Lucian Blaga, nr. 45 – proba scrisă.
Data, ora și locul desfășurării interviului: 04 octombrie 2023, ora 10:00, Sebeș, bd Lucian Blaga, nr. 45 – proba interviu.
Termenul limită de depunere a dosarului de înscriere: 21 septembrie 2023, ora 16:00.
La depunerea dosarelor, actele se prezintă în copie și în original.
Condiții de participare pentru 1 post de Inspector de specialitate gradul I – personal contractual:
– studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență;
– minim 5 ani vechime în muncă.
Dosarele de înscriere la concurs se depun la secretariatul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, din Municipiul Sebeș, bd. Lucian Blaga, nr. 45, în intervalul orar 09:00-15:00.
Condițiile de participare, bibliografia sau alte informații suplimentare se pot obțin de pe pagina de internet www.cclbsebes.ro, la sediul instituției sau la numărul de telefon 0372.930.929, în intervalul orar 09:00-15:00.

Documentele necesare pentru întocmirea dosarului de concurs:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant, sunt:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).