inspector de specialitate debutant


Comuna Șura Mare
Anuntul a expirat


Anunt


Comuna Șura Mare cu sediul în Șura Mare, str. Principală nr. 252, judetul Sibiu, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: inspector de specialitate debutant , post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0740/ 950461, persoană de contact Teodorescu Sabina Iuliana , email: contact@primariasuramare.ro.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 25.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul ,,științe economice” sau ,,studii culturale,,.
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere

Bibliografie şi tematică:
a) Constituția României, republicată, actualizată;
b) O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare- titlul III a părții a VI-a ;
c) Legea nr. 319/ 2006 a sănătății și securității în muncă, actualizată;
d) OUG nr. 118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, actualizată;
e) Ordin nr. 2193/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale, actualizat;
f) Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii, republicată, actualizată.

Tematica Elementele din bibliografie vor fi studiate in integralitatea lor.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 12 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 25 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 26 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 26 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 27 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 27 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 3 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 3 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 4 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 4 octombrie 2023 15.00
interviul 5 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 5 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 6 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 6 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 6 octombrie 2023 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.