inspector de specialitate debutant


Școala Populară de arte și meserii sf. gheorghe
Anuntul a expirat


Anunt


Anunțul se rectifică la solicitarea instituției angajatoare.

Anunț rectificat

Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. p-ta Libertății, nr. 9, jud. Covasna, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale vacante în conformitate cu prevederile art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu respectarea art. IV, alin. (2), lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, după cum urmează:

• Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Școala Populară de Arte și Meserii Sf. Gheorghe
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Inspector de specialitate I – Biroul proiecte educaționale și formare profesională a adulților (organizator evenimente, cursuri)

– Studii: studii superioare absolvite cu diploma de licență
– experientă în domeniul relațiilor publice
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
• 25 septembrie 2023, ora 15.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
• 3 octombrie 2023, ora 09.00: proba scrisă;
• 5 octombrie 2023, ora 09.00: proba interviu.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 12.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Populară de Arte și Meserii, cu sediul în loc. Sfântu Gheorghe, str. Libertății, nr. 9, jud. Covasna Termen-limită: 25.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 27.09.2023, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 12.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 03.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 15.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023, ora 15.30
11. Susţinerea interviului 05.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 05.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 06.10.2023, ora 15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 12.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 09.10.2023, ora 15.00

Atribuțiile prevăzute în fișa postului :
• Monitorizează modalitatea de cheltuire a bugetului de PR pentru instituţiei în colaborare cu compartiment financiar
• Implementează strategia de comunicare agreată cu managementul instituției si măsoară eficiența activitații de PR.
• Editeaza comunicate de presă, prezentări ale companiei, articole pentru website, newsletter etc.
• Comanda materiale promoționale pentru diverse evenimente.
• Elaboreaza instrumente si modalitati de monitorizare a imaginii instituției in comunitate (chestionare, sondaje etc.).
• realizarea, folosirea și actualizarea permanentă a manualului de identitate vizuală al instituției, și facilitarea respectării acestuia de către ceilalți angajați
• Supervizează producţia de reclame şi stabileşte canalele de comunicare;
• Selectează şi coordonează implicarea agenţiilor în procesul de promovare;
• Monitorizează şi actualizează site-ul instituţiei Şcolii Populare de Arte şi Meserii, precum şi pagina de Facebook și Instagram
• Coordinează şi supervizează planul de media a Instituţiei;
• Răspunde de relația cu mass-media
• Îndeplinește toate activitățiile legate de rolul de purtător de cuvânt, facilitează relația conducerii cu mass – media, oferă informații acesteia ori de căte ori este nevoie.
• Stabilește contacte în răndul jurnaliștilor și dezvoltă/menține o bază de date actualizată a acestora
• Supervizează din partea instituției orice inițiativă de promovare a imaginii instituției, inclusiv în cadrul unor parteneriate, colaborări cu alte instituții, organizații;
• Elaborează începutul anului Planul Annual de Relații Publice

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Inspector de specialitate debutant – Biroul de administrarea patrimoniului și centre de agrement (specialist relații publice)

• Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Şcolii Populare de Arte şi Meserii Sfântu Gheorghe.
• Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobată prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și completările ulterioare
• Legea nr.319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare: Cap.III, Secțiunea a 3-a-Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent, art.10-11, Secțiunea a 4-a-Alte obligaţii ale angajatorilor, art.12-15, Cap.IV-Obligaţiile lucrătorilor, art.22-23, Cap.VI, Secțiunea 1-Evenimente și Secțiunea a 2-a- Accidente de muncă, art.26-32;.
• Legea nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, Secțiunea a 6-a -Obligațiile administratorului, conducătorului instituției, utilizatorului și salariatului, art.19-22;
• Legea nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Egalitatea de şanse şi tratament. Definiţii în această materie. Egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii. Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
• LEGE Nr. 190/2018 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

Formularul de înscriere sunt publicate pe site-ul instituţii: www.artecovasna.ro.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0267/351560, la adresa de e-mail: office@artecovasna.ro și pe website: www.artecovasna.ro, persoană de contact: Fülöp Eszter, având funcția de inspector de specialitate.