Inspector de specialitate 1a


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
Anuntul a expirat


Anunt


I.Postul scos la concurs este :
1 post de Inspector de specialitate IA la Serviciul Guvernanță Participativă și Management Cartiere;
Postul este pe perioadă nedeterminată cu o durată normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână;

II. Care sunt probele concursului ?
1) Selecția dosarelor de înscriere
2) Proba scrisă
3) Interviul
La acestea se adaugă probe suplimentare de testare a competențelor lingvistice de comunicare în limbi străine și a competențelor în domeniul IT.

III. Care este calendarul de desfășurare a concursului de recrutare ?
• Data afișării anunțului de concurs: 15 septembrie 2023;
• Perioada de depunere a dosarelor de concurs : 15 septembrie 2023 – 28 septembrie 2023;
• Data, ora şi locul sau locaţia desfăşurării probelor suplimentare :
– Competențe lingvistice de comunicare în limbi străine (citit, scris, vorbit) : 06 octombrie 2023 ora 09:00,
– Competenţe în domeniul tehnologiei informației IT: 06 octombrie 2023 ora 10:00,
la sediul instituției : Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1.
• Data, ora şi locul sau locația desfășurării probei scrise: 06 octombrie 2023, ora 11:00 la sediul instituției: Municipiul Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1.
• Data, ora și locul desfășurării interviului: în termen de 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituției : Municipiul Timișoara, Bd. C.D.Loga nr.1.

IV. Cine oferă informații despre concurs?
-consilier principal Brănescu Bianca, adresa de e-mail bianca.branescu@primariatm.ro, tel. 0256/408352, sau la sediul instituției, situat în Timișoara, Bd.C.D.Loga nr.1, camera 8.

V. Care sunt condițiile de participare?
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale de ocupare a unei funcții contractuale și condițiile specifice funcției de execuție vacante scoase la concurs.
V.1 Care sunt condițiile generale de ocupare a funcției de executie?
• are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
• nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

V.2 Care sunt condițiile specifice de ocupare a funcțiilor de executie scoase la concurs?
a) Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
b) Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): MsOffice- nivel mediu;
c) Limbi străine (necesitate şi nivel de cunoaștere ): Limba engleză -nivel mediu (scris, vorbit, citit);
d) Experiență în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 7 ani;

VI. Unde se depune dosarul de concurs?
Dosarul de concurs se depune la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, bdul C.D.Loga nr.1, parter, camera 8.

VII. Care este bibliografia de concurs?
Bibliografia cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă pentru care se organizează concursul și/sau domeniul de activitate coordonat/condus si este afisata pe site-ul insitutiei organizatoare a concursului.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare.
Brănescu Bianca, adresa de e-mail: bianca.branescu@primariatm.ro, tel. 0256/408352 sau la sediul institutiei: Timisoara, Bdul. C.D. Loga Nr.1, judetul Timis.