inspector de sopecialitate, gr.i, inspector de specialitate gr.debutant


primaria municipiului suceava judetul suceava
Anuntul a expirat


Anunt


Municipiul Suceava, cu sediul în Bdul 1 Mai nr.5A, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 2 posturi unice – funcții contractuale de execuție vacante la Serviciul Spații verzi, Compartimentul Spații verzi – Direcția Generală a Domeniului Public din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Suceava, respectiv:
• Inspector de specialitate, gradul debutant.;
• Inspector de specialitate, gradul I.
Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, luni – vineri.
Condiţiile de participare la concurs sunt următoarele:
a) generale: cele prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ;
b) specifice: cele prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
* pentru postul de inspector de specialitate, gradul debutant:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul ingineria resurselor vegetale și animale – agronomie sau horticultură sau silvicultură;
* pentru postul de inspector de specialitate, gradul I:
– studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă din domeniul ingineria resurselor vegetale și animale – agronomie sau horticultură sau silvicultură;
– vechime în specialitate de minimum 3 ani și 6 luni.

Concursul va consta în susţinerea de către candidaţii declaraţi admişi la selecţia dosarelor a două probe: proba scrisă şi interviul.

Concursul se organizează conform următorului calendar:
• 26 septembrie 2023, ora 1400 – termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs
la sediul Municipiului Suceava;
• 5 octombrie 2023, ora 1000- proba scrisă care se va desfăşura la sediul Primăriei
Municipiului Suceava, et.5, sala nr.50.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul resurse umane, camera 45 sau la telefonul 0230-212696, interior 152 sau 252.