Inspector aeronautic și economist (7 posturi)


Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, București
Anuntul a expirat


Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, București, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, de execuție, vacante, de:

 • Inspector aeronautic (inginer) – Biroul aeronavigabilitate – 2 posturi
 • Inspector aeronautic (gestionare date) – Compartimentul managementul datelor de siguranță – 2 posturi
 • Economist – Compartimentul financiar-contabilitate – 2 posturi
 • Inspector aeronautic (pilot) – Biroul operațiuni de zbor -1 post

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.


 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:


 • Inspector aeronautic (inginer):
  • să dețină diplomă de absolvire a Facultății de Inginerie Aerospațială;
  • să dețină o experiență în domeniul exploatării aeronave de minimum 10 ani sau experiență de minimum 5 ani în activitățile legate de certificarea, inspecția, întreținerea și reparația aeronavelor cu masa maximă la decolare mai mare de 5.700 kg;
  • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
  • cunoștințe de operare PC la nivel avansat, cel puțin pachetul Microsoft Office;
  • constituie avantaj experiența de lucru cu cerințele din anexa nr. 13 ICAO – Investigarea accidentelor de aviație civilă și Regulamentul UE nr. 996/2010 al Parlamentului și Consiliului din 20.10.2010 privind Investigarea șl prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE;
  • capacitate de analiză și sinteză, disponibilitate la sarcini și dorință de perfecționare;
  • abilități de comunicare șl lucru în echipă;
  • disponibilitate pentru efectuarea activităților pe teren.
 • Inspector aeronautic (gestionare date):
  • să dețină studii superioare finalizate cu diplomă de licență, în domeniul aeronautic;
  • cunoașterea limbii engleze nivel avansat;
  • Cunoștințe solide de operare MS Office;
  • constituie un avantaj cunoașterea aplicației de raportare ECCAIRS;
  • vechime: nu este necesară.
 • Economist – Compartimentul financiar-contabilitate:
  • studii superioare în domeniul economic;
  • cunoașterea legislației de specialitate;
  • abilități de comunicare și lucru în echipă, dinamism, perseverență, preocupare pentru calitatea muncii, creativitate, rezistență la muncă în condiții de stres;
  • experiență de folosire a calculatoarelor: aplicații MS Windows, MS Office, aplicații pentru internet, poștă electronică;
  • minimum 3 ani experiență în domeniul financiar-contabil.
 • Inspector aeronautic (pilot) – Biroul operațiuni de zbor:
  • să dețină diplomă de absolvire specialitatea personal navigant pilot;
  • să dețină diplomă de absolvire studii superioare;
  • să dețină o experiență de zbor de minimum 10 ani șt 000 de ore de zbor sau să dețină o experiență de zbor de minimum 5 ani pe aeronave cu masa maximă la decolare mai mare de 5.700 kg și 3.000 de ore de zbor;
  • să dețină sau să fi deținut calitatea de comandant de echipaj și/sau pilot instructor;
  • cunoașterea limbii engleze la nivel avansat;
  • cunoștințe de operare PC la nivel avansat, cel puțin pachetul Microsoft Office;
  • constituie avantaj experiența de lucru cu cerințele din anexa 13 ICAO – Investigarea accidentelor de aviație civilă și Regulamentul UE nr. 996/2010 al Parlamentului și Consiliului din 20.10.2010 privind investigarea și prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a Directivei 94/56/CE;
  • capacitate de analiză și sinteză, disponibilitate la sarcini și dorință de perfecționare;
  • abilități de comunicare și lucru în echipă;
  • disponibilitate pentru efectuarea activităților pe teren.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 28 iunie 2022, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 06 iulie 2022, ora 10.00: proba scrisă;
 • 11 iulie 2022, ora 09.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:

 Autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile, cod fiscal 27690296, cu sediul operațional în București, piața Walter Mărăcineanu nr. 1-3, etaj 6, sectorul 1, telefon: 0751/192.413.