ingrijitori batrani la domiciliu


Primăria Comunei Petrești, județul Dâmbovița
Expiră in 2023-10-02


Anunt


Primăria Comunei Petrești, cu sediul in localitatea Petrești, strada Principală, nr. 1, jud. Dâmbovița,
organizeză concurs de recrutare, pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată și o durată a timpului de
muncă de 4h/zi-20 h/saptamană, a unei funcţii contractuale vacante, de ingrijitori batrani la domiciliu, in cadrul “Centrului de zi pentru persoane varstnice “Bunicii comunitatii Petresti”.
Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie sa îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 15 din cadrul HG nr. 1336/2022 :
a) are cetățenia
b) română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind spațiul Economic European ( SSE) sau cetățenia Confederatiei Elvețiene;
c) cunoaște limba română scris și vorbit ;
d) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 -Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate ;
f) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs ;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infractiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană canditată la post incompastibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situției în care a intervenit reabilitarea ;
h) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii ;

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt
– nivelul studiilor – generale sau medii
– diploma ingrijitor batrani la domiciliu

Concursul se va organiza conform calendarului următor :
02.10.2023 ora 16,00 : termenul limită pentru depunerea dosarelor ;
04.10. 2023: selecția dosarelor ;
10.10.2023 ora 09.00 : probă scrisa , la sediul Primariei comunei Petresti.
11.10.2023 afisare rezultat proba scrisa
12.10.2023 contestatie proba scrisa
16.10.2023 proba interviu
16.10.2023-afisare rezultat proba interviu
17.10.2023- contestație proba interviu
18.10.2023-afisare raport final

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute de la lit. b) la lit. e) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.