Îngrijitor și muncitor-fochist


liceul cu program sportiv Mircea Eliade
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

Liceul cu program sportiv Mircea Eliade cu sediul in: loc. Bucuresti, str. Splaiul Independentei, nr.315-317, sector 6, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a următoarei funcţii contractuale de execuţie vacante: un post de muncitor (fochist) si a Îngrijitor post vacant pe perioadă nedeterminată.
Condiţii specifice de participare la concurs:

• Pentru ocuparea funcției contractual vacante de îngrijitor
1. Studii generale
2. Experienţa necesară executării operaţiunilor specifice postului: nu necesită;
3. Dificultatea operaţiunilor specifice postului: medie;
4.Abilități, calități și aptitudini necesare: de comunicare, asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei în cadrul unității, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipă, păstrarea confidențialității, respectul față de lege, corectitudine și loialitate față de interesele instituției, conduită în timpul serviciului.
5. Vechime – nu este necesară

• Pentru ocuparea funcției contractual vacante de muncitor fochist
1. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
2. Studii: generale/medii
3. Atestat/autorizație de fochist Vechimea în muncă: 1 an
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: de comunicare, asumarea responsabilității în păstrarea și întreținerea curățeniei în cadrul unității, capacitatea de a lucra independent, capacitatea de a lucra în echipă, păstrarea confidențialității, respectul față de lege, corectitudine și loialitate față de interesele instituției, conduită în timpul serviciului.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, prevăzute la art. 15 al Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336 din 28 octombrie 2022:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
• d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• e) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
• g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei fncții sau exercității unei profesii;
• h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin. 2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35, alin.1, lit. h).

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Bibliografie şi tematică:
 Codul Muncii-Legea 53/2003- cu modificările şi completările ulterioare: Capitolul ,, Răspunderea disciplinară”.
 OMEC nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP),:– Titlul IV Personalul unităților de învățământ – Capitolul III – Personalul nedidactic;
 Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
 Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare; Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor; Cap. V – Supravegherea sănătății; Cap. VI – Comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor; Cap. VII – Grupuri sensibile la riscuri.
 Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
Tematică
• pentru ocuparea funcției contractual vacante de îngrijitor
 Noţiuni fundamentale de igienă. Reguli de efectuare a curățeniei. Echipamente și materiale folosite în procesul de curățenie.
 Obligațiile și drepturile angajaților pe linia securității şi sănătății în muncă, respectarea normelor de protecția muncii şi P.S.I.
 Drepturile și obligațiile angajatului.
 Norme generale de conduită profesională a personalului contractual.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anuntului 04.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
SPLAIUL INDEPENDENŢEI 315 – 317, Sector 6, București 25.09.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.30
8. Afişarea rezultatului probei scrise 03.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 04.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 06.10.2023, ora 10.30
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 15.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 10.10.2023, ora 16.00
Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 021/3141389, la adresa de e-mail: secretariat@liceumirceaeliade.ro, persoană de contact: MIU ADRIANA având funcția de SECRETAR ŞEF.