îngrijitor, paznic


COLEGIUL TEHNIC "DANUBIANA", ROMAN
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Colegiul Tehnic Danubiana, cu sediul în localitatea Roman, str.Dumitru Mărtinaș nr.6, județul Neamț, organizează concurs pentru ocuparea a doua posturi contractuale:
1. Denumirea postului: îngrijitor (femeie de serviciu), un post contractual vacant pentru perioadă nedeterminată;
2. Denumirea postului: paznic, un post contractual vacant pentru perioadă nedeterminată

Documente solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Pentru postul de îngrijitor (femeie de serviciu):
– Nivelul studiilor: gimnaziale/ medii
– Vechimea în muncă: minim cinci ani
2. Pentru postul de paznic:
– Nivelul studiilor: gimnaziale/medii
– Vechimea în muncă: minim cinci ani
– Atestat profesional pentru exercitarea profesiei de paznic sau curs de calificare personal pază

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:
1. Publicarea anuntului 18.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la secretariatul unității școlare 03.10.2023, ora 14.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 04.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 05.10.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023, ora 9.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 11.10.2023, ora 14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 12.10.2023, ora 09.00
12. Afişarea rezultatului interviului 12.10.2023, ora 12.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele interviului 12.10.2023, ora 14.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 13.10.2023, ora 10.00

– Probele de concurs se desfășoară la sediul unității din Roman, str.Dumitru Mărtinaș nr.6;

Bibliografia/tematica de concurs :
Pentru postul de îngrijitor:
– Ordinul MS nr.232 privind modificarea și completarea Metodologiei pentru organizarea și certificarea instruirii profesionale a personalului privind însușirea noțiunilor fundamentale de igienă, aprobată prin Ordinul MS și al Ministerului Educației, nr.1225/031/2003;
– Legea 132/30.06.2010 privind colectarea selectivă a deșeurilor în instituțiile publice;
– Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor
Pentru postul de paznic:
– Legea 319 privind sănătatea și securitatea în muncă
– Legea 307/2006 privind apărarea contra incendiilor
– Legea 333/2003 cu modificările și completările ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
Informații suplimentare se pot obține de la sediul institutiei, Colegiul Tehnic Danubiana, cu sediul în localitatea Roman, str.Dumitru Mărtinaș nr.6, județul Neamț, numarul de telefon 0233740250, e-mail danubianaroman@yahoo.com