Îngrijitor + Paznic


Colegiul național ion creangă-bucurești
Anuntul a expirat


Anunt


A) Colegiul Național “Ion Creangă” cu sediul în: localitatea București, strada Cuza Vodă, nr.51, sector 4, organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/2022:
1. Nivelul posturilor: execuție
2. Denumirea posturilor: îngrijitor și paznic, posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi
3. Gardul/Treapta profesional/profesională: I G/M
4. Numărul de posturi: 1 post îngrijitor și 1 post paznic
B) Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente conform art.35 din HG nr. 1336/2022:
1. Formular de înscriere la concurs adresat conducătorului unității școlare;
2. Copia actului de identitate sau orice alt document carea atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
3. Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
4. Copiile documentelor carea atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului;
5. Copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
6. Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
7. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterioar derulării concursului;
8. Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la rt.1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și la funcționarea sistemului de date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau psihologică a unei persoane;
9. Curriculum vitae, model comun European.
Dosarele de concurs se depun fizic la Colegiul Național „Ion Creangă’’, strada Cuza Vodă, nr.51, sector 4, București , departamentul secretariat, telefon 0213352300, email creanga4@yahoo.com, persoana de contact Burlacu Camelia Monica.
C) Condiții generale prevăzute de art. 15 din HG nr. 1336/2022:
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art.542 alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:
a) Are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) Cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) Are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unități sanitare abilitate;
e) Îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârțirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitare funcției contractuale pentru care camdidează, cu excepția situației în carea a intervenit reabilitarea;
g) Nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) Nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinșa care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
Copia actului de identitate sau orice alt document carea atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate, copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz, copiile documentelor carea atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului, copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul’’ de către secretarul comisie de concurs.
Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.
Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor; minim 8 clase atestate cu diplomă de absolvire;
-atestat de pază – pentru postul de paznic.
Probele de concurs:
a) selecția dosarelor;
b) proba scrisă;
c) interviul
Calendarul de desfășurare a concursului:
Depunerea dosarelor de concurs se face în perioada 11.09.2023-22.09.2023 între orele 9.00-14.00.
Data limită de depunere a dosarelor de concurs: 22.09.2023, ora 14.00, la secretariatul Colegiului Național „Ion Creangă”.
Selecția dosarelor: 26.09.2023;
Afișarea rezultate selecție dosare: 27.09.2023
Depunere contestații selecție dosare: 28.09.2023, 09:00-12:00;
Afișare rezultate contestații selecție dosare: 28.09.2023, ora 16:00;
Proba scrisă: 29.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
Afișarea rezultate proba scrisă: 02.10.2023;
Depunere contestații proba scrisă: 03.10.2023, 09:00-12:00
Afișare rezultate contestații proba scrisă: 04.10.2023;
Proba de interviu: 09.10.2023, ora 10:00, la sediul instituției
Afișarea rezultatelor proba de interviu: 10.10.2023;
Depunere contestații proba de interviu: 11.10.2023, între 10.00-12:00
Afișare rezultate contestații proba interviu: 12.10.2023
Afișarea rezultatelor finale: 13.10.2023
Detalii suplimentare se pot obține la Secretariatul Colegiului Național “Ion Creangă”, strada Cuza Vodă, nr. 51, telefon 0213352300.