îngrijitor m – 1 normă


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 GALAȚI
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Nr.25 Galați organizează în data de 02.10.2023, ora 08.00 concurs pentru ocuparea următorului post vacant:

1 post de îngrijitor M – 1 normă:
• studii generale/medii;
• durată nedeterminată;

CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic european şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minima de 18 ani reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţa medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE:
– Studii generale/medii;
– Abilităţi pentru munca în echipă;
– Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere;
– Vechime în muncă minim 6 ani.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Depunerea dosarelor se va face până la data de 28.09.2023, ora 14.00, la sediul Școalii Gimnaziale Nr.25 Galați, relocată în corpul B al Liceului Tehnologic Radu Negru situat pe Strada Științei Nr.119 de luni până vineri între orele 9.00 – 14.00.

BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI DE ÎNGRIJITOR
1. Legea nr. 319 din 14.07.2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă:
– Cap. IV obligațiile lucrătorilor;
– Cap. V supravegherea sănatății;
– Cap. VI comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor;
– Cap. VII grupuri sensibile la riscuri;
2. Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
3. OMENCS nr.5447/2020 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar
4. Norme de igienă pentru spațiile în care se desfășoară servicii de curățenie.
CONCURSUL CONSTĂ ÎN URMĂTOARE ETAPE SUCCESIVE:
– depunerea dosarelor de înscriere;
– proba practică eliminatorie;
– proba de interviu.