îngrijitor la domiciliu


PRIMĂRIA COMUNEI CĂȘEIU
Anuntul a expirat


Anunt


Îngrijitor la domiciliu – Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice în cadrul Compartimentului Autoritate Tutelară şi Asistenţă Socială
– 1 post, durată nedeterminată,
– raport de muncă cu durată 8h/zi,

CALENDARUL CONCURSULUI:
– Depunerea dosarelor de concurs : perioada 8 – 21 septembrie 2023, la sediul Primăriei Comunei Cășeiu, de luni până vineri între orele 9 – 14
– Selecția dosarelor de concurs : 22.09.2023
– Proba scrisă : 29.09.2023 ora 10 – la sediul Primăriei Comunei Cășeiu
– Afișarea rezultatelor probei scrise se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susținerii probei
– Proba de interviu : 04.10.2023 ora 10– la sediul Primăriei Comunei Cășeiu
– Afișarea rezultatelor probei interviu se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data susținerii probei
– Afișarea rezultatelor finale se va face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării ultimei probe a concursului

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și proba de interviu, după caz, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției dosarelor, respectiv de la data afișarii rezultatului probei scrise și a probei de interviu, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la contestații se va face în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.
Rezultatele se afişează la sediul Primariei Caseiu, precum şi pe pagina de internet a primariei www.caseiu.ro .

CONDIŢII SPECIFICE :
 Denumirea postului: îngrijitor la domiciliu
 Nivelul postului: de execuţie
 Studii de specialitate: liceale absolvite cu diploma de bacalaureat
 Perfecţionări (specializări): curs calificare îngrijitor/îngrijitoare bătrâni la domiciliu, cu certificat de calificare profesională
 Vechime : nu necesită
 Îngrijitorul la domiciliu se ocupă în principal cu:
– asigurarea îngrijirilor corporale ale persoanei îngrijite,
– asigurarea alimentaţiei şi a hidratării persoanei îngrijite,
– supravegherea stării de sănătate a persoanei,
– asigurarea igienei spaţiului şi a obiectelor auxiliare ale persoanei îngrijite,
– stimularea şi socializarea persoanei îngrijite,
– mobilizarea şi transportul persoanei îngrijite

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

Dosarele se pot depune până la termenul limită menţionat în Calendarul concursului, la sediul Primăriei comunei Căşeiu – sat Căşeiu nr. 54, de luni până vineri între orele 9 – 14.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI :

1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ – Titlul III Personalul contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
3.Ordonanța Guvernului nr. 137 din 2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Relatii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Cășeiu – sat Cășeiu nr. 54, jud. Cluj, tel. 0264-229101 – int. 414, e-mail primarcaseiu@yahoo.com.