Îngrijitor imobil


Școala gimnazială nr 1 Iepurești
Anuntul a expirat


Anunt


DENUMIREA POSTULUI: îngrijitor imobil
NUMĂRUL POSTURILOR: 1/4 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: nedidactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 2 ore pe zi; 10 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiții generale de participare la concurs
Poate participa la concurs pentru ocuparea postului vacant menționat persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România
b. Cunoaște limba română, scris și vorbit
c. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale
d. Are capacitate deplină de exercitiu
e. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate
f. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs
g. Nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție, sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Conform Art 35 al Hotărârii Nr 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice emisă de Guvernul României, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:
1. Formular de înscriere la concurs, conform modelului prevazut la Anexa 2 din HG Nr 1336/2022
2. Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate
3. Copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice (dacă este cazul)
4. Copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz
5. Adcopia carnetului de munca, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului
6. Certificat de cazier judiciar sau dupa caz extrasul de pe cazierul judiciar
7. Certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
8. Adeverință medicală eliberata de catre unitatile sanitare abilitate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului
9. Aviz psihologic
10. Curriculum vitae, model comun european

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

Nr. crt. Activităţi Data si ora
1. Publicarea anunțului 11.09.2023
2. Data limita de depunere a dosarelor de participare la concurs 22.09.2023
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 25.09.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 26.09.2023, ora 11.00-15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.09.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 2.10.2023, orele 12.00 –14.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 3.10.2023, ora 08.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 4.10.2023, ora 09.00-14.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 5.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea probei practice 6.10.2023, ora 14.30
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea probei practice 6.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul probei practice 9.10.2023, ora 09.00-13.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 10.10.2023, ora 10.00
________________________________________

Locul de organizare a concursului: Școala Gimnazială Nr1 Iepurești, Strada Mihai Viteazul, Nr 113, Comuna Iepurești, județul Giurgiu

Tematica:
1. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
2. Noțiuni fundamentale de igienă;
3. Securitate și sănătate în muncă și PSI;
4. Atrubuțiile personalului nedidactic în unitățile de învățământ;
Bibliografie
1. Legea 53 din 2003 –Codul muncii – art 39 – drepturile și obligațiile salariatului
2. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual di autoritățile și instituțiile publice;
3. Legea nr. 319 din 2006 a Securității și sănătății în muncă, capitolul IV, V, VI ȘI VII;
4. Legea nr. 307 din 2006, republicatp, privind apărarea împotriva incendiilor, art. 22 – obligațiile principale ale fiecărui salariat la locul de muncă
5. OMS nr. 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și reecreerea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul comun nr. 5487/1494/2020/ME/MS pentru aprobarea măsurilor de organizarea a activităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță edidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Nr1 Iepurești

Informații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Nr 1 Iepurești, compartimentul secretariat, telefon 0246232205, e-mail scoalaiepuresti@yahoo.com