îngrijitor I M


Liceul Tehnologic Costești
Expiră azi


Anunt


Liceul Tehnologic Costești cu sediul în Costești, str. Pieții nr. 8, judetul Argeș, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: îngrijitor I M, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

Dosarele de înscriere se depun la Secretariat instituţie, tel: 0743001855, persoană de contact Nicolae Gherghina, email: tehnologic.costesti@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: Generale / Medii
2. Vechime în specialitatea studiilor: Nu se cere
3. Alte condiții:
– domiciliul în orașul Costești;
– cursurile de igienă;
– disponibilitate de a lucra peste program atunci când este solicitat;

Bibliografie şi tematică:
– Regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar (ROFUIP), aprobat prin Ordin de Ministru Nr. 4183/04 iulie 2022, Titlul IV, Cap.III – Personal nedidactic;
– Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, Capitolul I Dispoziții generale;
– Ordin nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările și completările ulterioare, Capitolul VI – Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică;
– Legea Nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare, Capitolul II – Secțiunea 1 – Obligații generale și Secțiunea 6 – Obligațiile administratorului, conducătorul instituției, utilizatorului și salariatului;
– Legea nr. 319/2006securităţii şi sănătăţii în muncă cu modificările și completările ulterioare; Cap. IV Obligațiile lucrătorilor – Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; TITLUL XI – Răspunderea juridică – CAPITOLUL II Răspunderea disciplinară

Tematica
– Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ;
– Metode de dezinsecție și dezinfecție;
– Noțiuni fundamentale de igienă;
– Norme de protecție muncii și psi specifice postului;
– Conduita în unitățile de învățământ.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 13 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 26 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 27 septembrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 27 septembrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 28 septembrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 28 septembrie 2023 15.00
proba scrisă 4 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 4 octombrie 2023 14.00
termen limită contestații la proba scrisă 6 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 6 octombrie 2023 15.00
proba practică 9 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la proba practică 9 octombrie 2023 14.00
termen limită contestații la proba practică 10 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba practică 10 octombrie 2023 15.00
interviul 11 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 11 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 12 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 12 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 12 octombrie 2023 15.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.