ÎNGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR


Grădinița cu Program Prelungit”CASTELUL PITICILOR” Floresti
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit”CASTELUL PITICILOR” Floresti, cu sediul în Floresti, strada Porii nr.132I, județul Cluj, organizează concurs, pentru ocuparea a două posturi de ÎNGRIJITOR GRUPĂ ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR, pe durată nedeterminată, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
Concursul se va desfăşura la sediul Grădiniței cu Program Prelungit ”CASTELUL PITICILOR” Florești

Calendarul desfăşurării concursului

11.09.2023 – Publicarea anunţului
11.09.2023-22.09.2023, orele 08 :00 – 12 :00 – Depunerea dosarelor de concurs la secretariatul grădiniței
22.09.2023 – Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs
22.09.2023 , ora 14,00 -Afişarea rezultatelor în urma selecţiei dosarelor

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs, conform art. 35 din H.G. 1336/2022:

a)formular de înscriere la concurs
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
22.09.2023 , ora 14,00- 15,00 – Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor
22.09.2023, ora 16,00 – Afişarea soluţionării contestaţiilor
03.10.2023, ora 9,30 – Susţinerea probei scrise
03.10.2023, ora 11,00 – Afişarea rezultatelor probei scrise
03.10.2023, ora 11,00 – 11,30 – Depunerea contestațiilor în urma probei scrise
03.10.2023, ora 12,30 – Afisare rezultate proba scrisa după contestații
03.10.2023, ora 13,00 – Susţinerea probei practice de către candidaţii declaraţi admişi în urma probei scrise
03.10.2023, ora 15,00 – Afișarea rezultatelor probei practice
03.10.2023, ora 16,00 – Afișarea rezultatelor finale
Sunt declarați „Admiși” la proba scrisa și proba practica candidații care au obținut minim 50 puncte