ÎNGRIJITOR GRADINIȚĂ


Grădiniţa Nr. 230, Sector 6, București
Expiră azi


AnuntConcurs ANULAT la cererea instituției angajatoare!


 

Grădiniţa NR 230, Sector 6, București organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată de doi ani, funcţiei contractuale de execuție, vacante, astfel:
 Personal nedidactic
• Ingrijitoare ( 1 post )

Pentru a ocupa un post contractual rezervat perioada determinata candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform Hotărârii Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011 si H.G 1027/2014 cu modificările ș icompletările ulterioare:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) îndeplinește condițiile de studii.Nu se cere vechime in functia de ingrijitoare
• g) nu a fost condamnată definitive pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de falsori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
 Etapa I :
• Dosarele se depun la sediul unității; GRADINITA NR 273, VALEA LUI MIHAI NR 1, SECTOR 6,(9.00-14.00}in zece zile de la aparitia anuntului in Monitor
• 3.10.2023 ora 9.00 afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor;
• 3.10.2023 între orele 10.00 – 12.00 depunerea contestațiilor;
• 3.10.2023 ora 16.00 afisarea rezultatelor dupa contestatii

 Etapa a II – a :
• 17.10.2023 ora 14.00 proba scrisă;
• 17.10.2023 ora 16..00 proba practica;
• 18.10.2023 ora 9.00 afișarea rezultatelor;
• 18.10.2023, între orele 10.00 – 14.00 depunerea contestațiilor;
• 19.10.2023 ,ora 16.00 afișarea rezultatelor finale;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Grădiniţei Nr 273, Sector 6,București tel 0723 855517 DIRECTOR SAU 0726677225 ADMINISTRATOR