Îngrijitor curățenie


Palatul Copiilor Târgu JIu
Anuntul a expirat


Anunt


Palatul Copiilor Târgu Jiu, organizează concurs pentru ocuparea a 0,5 normă vacant de îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de îngrijitor pe perioadă nedeterminată, persoana care îndeplineşte conform art.15 al Regulamentului – cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, următoarele condiţii:

Număr posturi scoase la concurs: 0,5;
Denumirea postului: îngrijitor-curățenie (0,5 normă);
Nivelul postului: studii medii sau generale;
Grad profesional: –
Unitatea în care se află postul: Clubul Copiilor Novaci
Durata timpului de lucru: 4 ore/ zi, 20 ore/săptămână;
Durata contractului: pe perioadă nedeterminată.

DOCUMENTE NECESARE LA DOSAR ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS:
a) Formular de înscrire la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr 2 din H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022;
b) Copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) Copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice postului, solicitate de unitatea de învăţământ;
e) Copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței este prevăzut în anexa nr. 3 din H.G. nr. 1336/28 octombrie 2022);
f) Certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate, cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) Certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1, alin.(2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/ 2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum vitae, model comun european;

Dosarul candidatului va conține Opisul dosarului, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente, certificate prin semnătură de candidat.
Candidaţii admişi la proba de selecţie a dosarelor, care au depus o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar anterior datei de susținere a probei scrise.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS SE DEPUN LA:
• Secretariatul Palatului Copiilor Târgu Jiu, Strada Siretului, nr. 28, tel. 0253213260, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, până la data limită 19.09.2023, ora 1400.

CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI:
Concursul se desfăşoară la Palatul Copiilor Târgu Jiu, Strada Siretului, nr. 28, după cum urmează:
• la data de 28.09.2023, ora 10,00 – proba practică
• la data de 02.10.2023, ora 10,00 – proba interviu.

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
a) are cetăţenie română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiului Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu exercită o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de acestea nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1, alin.(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările și completările ulterioare, pentru sistemul de învățământ.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
a) studii: medii sau generale;
b) vechime în muncă: fără vechime.

CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE:
1. Selecţia dosarelor de concurs;
2. Susţinerea probei practice – minimum 50 puncte din 100 puncte;
3. Susţinerea probei interviu – minimum 50 puncte din 100 puncte.

BIBLIOGRAFIA CONCURSULUI:
 Noțiuni fundamentale de igienă, autori Dr. Nicolae Poll și Dr. Adriana Șeban;
 LEGEA nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 LEGEA nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare ;
 ORDIN Nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
 ORDINUL Nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat cu modificările şi completările ulterioare;
 ORDINUL Nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar actualizat cu modificările şi completările ulterioare;
 LEGEA nr. 53/2003, republicată, CODUL MUNCII.

TEMATICA CONCURSULUI:
 Noțiuni fundamentale de igienă, autori Dr. Nicolae Poll și Dr. Adriana Șeban – Curățenia; Dezinfecția; Prevenirea și combaterea vectorilor; Igiena personală a lucrătorului; Echipamentul de protecție.
 LEGEA nr.319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările si completările ulterioare – Cap. II, Cap. III, Cap. IV, Cap. V, Cap. VI, Cap. VII.
 LEGEA nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările si completările ulterioare – Cap. I, Cap. II, Cap. III ;
 ORDIN Nr.1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor – Anexa Norme de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor;
 ORDINUL Nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, actualizat cu modificările şi completările ulterioare – Capitolul VI – Norme de igiena pentru unitatile de folosinta publica;
 ORDINUL Nr. 4183/04.07.2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar actualizat cu modificările şi completările ulterioare;- Titlul IV – Personalul unitatilor de învățământ;
 LEGEA nr. 53/2003, republicată, CODUL MUNCII, Titlul II – Capitolul II Executarea contractului individual de muncă, Titlul XI – Capitolul II Răspunderea disciplinară.

CALENDARUL ŞI ETAPELE CONCURSULUI:

Etape desfăşurare concurs Data Ora
Publicare anunţ 05.19.2023 10,00
Depunerea dosarelor 06.09.2023 – 19.09.2023 09,00 – 14,00
Rezultate selecţie dosare 20.09.2023 10,00
Contestaţii la selecţia dosarelor 20.09.2023 10,00 – 14,00
Rezultate contestaţii la selecţia dosarelor 21.09.2023 12,00
Proba practică 28.09.2023 10,00
Rezultate proba practică 29.09.2023 12,00
Contestaţii la proba practică 29.09.2023 12,00 – 14,00
Rezultate contestaţii proba practică 29.09.2023 16,00
Interviu 02.10.2023 10,00
Rezultate probă interviu 03.10.2023 12,00
Contestaţii probă interviu 03.10.2023 12,00 – 14,00
Rezultate contestaţii probă interviu 04.10.2023 12,00
AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE 05.10.2023 14,00
Nota:
* Candidatul care este declarat admis la concursul de ocupare a unui post vacant, este obligat să se prezinte la post în termen de maximum 15 zile calendaristice de la data afișării rezultatelor finale, conform art. 67, alin(1) din H.G. nr. 1336/2022.

Detalii suplimentare pot fi obținute la numarul de telefon: 0253213260 ; https://palatulcopiilortargujiu.ro/ sau la sediul Palatului Copiilor, Tîrgu jiu, strada Siretului, nr.28, Tîrgu Jiu, județul Gorj.