îNGRIJITOR cURĂȚENIE


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 VIȘEU DE SUS
Anuntul a expirat


Anunt


NR. 1458/24.08.2023
ANUNT CONCURS

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 53/2003-Codul muncii, republicată,
În conformitate cu prevederile HG 1336/2022, pentru aprobarea pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.7 VIȘEU DE SUS ORGANIZEAZĂ CONCURS

În vederea ocupării următorului post contractual:
Îngrijitoare curățenie – 1 post – perioadă determinată (până la revenirea doamnei Covâze Maria din CIC- 16 februarie 2025)

CONDIŢII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
• are cetăţenia română,
• cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
• are vârsta minima reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exerciţiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
• îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specific potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

PROBELE DE CONCURS
1. Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
• selecția dosarelor de înscriere – 08.09.2023-21.09.2023
• proba scrisă – 25.09.2023
• interviul – 27.09.2023
2. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

 SELECȚIA DOSARELOR
Candidații vor depune dosarele de insciere conform calendarului afișat mai jos.

 PROBA SCRISĂ
Constă în testarea cunoștințelor teoretice ale candidatului în vederea ocupării postului vacant pentru care candidează. Aceasta se desfășoară pe baza unor teste grilă stabilite de comisia de concurs. Durata probei este de 2 ore. Punctajul minim pentru a trece în etapa următoare a concursului este de 50 puncte.

 INTERVIUL
Proba interviului poate fi susținută doar de acei candidați declarați admiși la proba scrisă.
În cadrul interviului se testează abilitațile, aptitudinile și motivația candidaților. Interviul se realizează conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfășurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare.
Criteriile de evaluare sunt:
• abilități și cunoștințe împuse de funcție;
• capacitatea de analiză și sinteză;
• motivația candidatului;
• comportamentul în situațiile de criză;
• inițiativă și creativitate.

Fiecare membru al comisiei de concurs poate adresa întrebări candidatului. Nu se pot adresa întrebări referitoare la opiniile politice ale candidatului, ativitatea sindicală, religie, etnie, starea
materială, originea socială sau care pot constitui discriminare pe criterii de sex, Punctajul minim este de 50 puncte.
• Sunt declarați admiși candidații care au obținut minim 50 de puncte la fiecare probă.
• Rezultatul final al concursului, reprezintă media aritmetică simplă a celor două probe de concurs.

Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente: conform art.35 din HG nr.1336/2022:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului unității organizatoare( modelul se găsește la Secretariat);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul
sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.

*Modelul orientativ al adeverinței menționate la lit. e) este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr.1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice.
*Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.
*Copiile de pe actele prevăzute la alin. (1) lit. b)—e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

*Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la alin. (1) lit. f), anterior datei de susținere a probei scrise și/sau probei practice. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către autoritatea sau instituția publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
OBSERVAȚII
Actul de identitate, documentele de studii, cartea de muncă și adeverințele de vechime, atestatele și permisul de conducere, vor fi prezentate și în original la depunerea dosarului, în vederea verificării conformității acestora.

Dosarele de concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv în perioada 08.09.2023 – 21.09.2023 ora 16:00 la Secretariatul Școlii Gimnaziale nr.7 Vișeu de Sus.

TEMATICA
1. Reguli de efectuare a curățeniei în unitățile de învățământ
2. Metode de dezinsecție și dezinfecție
3. Noțiuni fundamentale de igiena.
4. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ
5. Securitate si sanatate in munca și PSI.
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 319 din 2006 privind protecţia şi securitatea muncii și Normele de aplicare aprobate prin H.G. nr. 1425/2006.
2. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
3. Norma tehnica din 06/03/2003 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194bis din 26/03/2003 privind curăţenia şi dezinfecţia în unităţile sanitare – CAPITOLUL I – CURĂȚENIA (ORDIN nr. 185 din 6 martie 2003)

Condiţiile de desfăşurare a concursului, condiţiile de participare la concurs, tematica şi bibliografia stabilită se afişează pe site-ul școlii și la sediul instituţiei.
Relații suplimentare se obțin la sediul Școlii Gimnaziale Nr.7 Vișeu de Sus
telefon 0262355786 / 0755227597 .

Director,
Prof. Andreica Cristian