ÎNGRIJITOR CREȘĂ-14 POSTURI


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 SIBIU
Anuntul a expirat


Anunt


ANUNŢ
ORGANIZARE CONCURS – ÎNGRIJITOR CREȘĂ

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr.1 Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Hațegului nr. 8 tel/ fax 0369/424476, e-mail: scoala1.sibiu@gmail.com, site www.scoal1sibiu.ro anunță organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante din unitatea noastră:
– 14 posturi vacante de îngrijitoare creșă II, studii generale sau medii;

Probe de concurs:
– selecția dosarelor de înscriere, evaluate cu Admis/Respins
– proba practica – notată cu Admis/Respins;
– interviul – punctaj grilă de evaluare Admis/Respins;
– probă scrisă – notat cu punctaj cf. grilei de evaluare
NOTĂ: participarea / eliminarea din concurs se face după fiecare etapă de desfășurare.

Concursul se va desfășura după următorul grafic :
Nr.
crt. Activitatea desfășurată Perioada ORA
1. Anunțarea concursului și a condițiilor de bază pentru ocuparea postului 08.09.2023
2. Depunerea dosarelor la secretariatul unității 11-22.09.2023 9:00 – 13:00
3. Selecția dosarelor de înscriere 25.09.2023
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 25.09.2020 12:00
5. Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor 25.09.2023 9:00-11:00
6. Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor 26.09.2023 12:00
7. Susținerea probei scrise 27.09.2023 9:00 – 11:00
8. Afișarea rezultatelor probei scrise 27.09.2023 11:30
9. Susținerea probei practice 27.09.2023 11:30
10. Susținerea interviului 27.09.2023 12:30
11. Afișarea rezultatelor după proba practică și interviu 28.09.2023 13:30
12. Depunerea contestațiilor în urma probei scrise 28.09.2023 14:00-16:00
13. Afișarea rezultatelor după contestația probei scrise 28.09.2023 16:30
14. Afișarea rezultatului final al concursului 28.09.2023 9:00

Obs: Se vor prezenta la proba practică, candidații a căror dosare au fost admise și apoi la interviu, candidații admiși în urma probei practice.

I. Condiții generale cf. art. 3, HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:
– are cetățenia română, cetățenie a altor state UE/state aparținând Spațiului European;
– are domiciliul în România, Sibiu;
– să cunoască bine limba română, scris și vorbit;
– să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
– să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
– îndeplinește condițiile de studiu și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, cursuri de calificare în domeniu dovedite prin documente justificative constituie avantaj;
– nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciu, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals sau a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

II. Condiții specifice pentru ocuparea postului vacant de îngrijitoare copii:
1. Nivelul studiilor: studii generale sau medii;
2. Vechime de cel puțin 6 luni în domeniul sau în domenii asimilate fișei postului;
3. Abilități de relaționare-comunicare cu întreg personalul unității de învățământ;
4. Abilități de muncă în echipă;
5. Abilități de relaționare cu copiii mici și foarte mici;
6. Disponibilitatea pentru munca în două schimburi.
7. Atribuții specific postului: – conform fișei postului

III. Dosar de înscriere la concurs vor cuprinde:
– cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor corespunzător postului;
– copie Carnet de muncă, conforma cu originalul, sau, după caz, Adeverință care să ateste vechimea în muncă/meserie, până la 01.01.2011;
– Raport per salariat din REVISAL care să ateste vechimea în muncă după 01.01.2011;
– Cazier judiciar, certificat de integritate comportamental;
– Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de medicul de medicina muncii;
– Curriculum-vitae, care să cuprindă în mod obligatoriu lista locurilor de muncă ocupate până în prezent, însoțit de documente justificative;
– Copie certificat de naștere candidat;
– Copie certificat de căsătorie;
– Declarație tip a candidatului că a studiat fișa postului și se angajează să îndeplinească atribuțiile specifice, în situația în care va fi admis;

Notă:
1. Dosarele complete se vor depune la secretariatul instituției, din Sibiu, str. Hațegului, nr. 8, tel./ fax 0369/ 424476, în perioada 11.09.2023-22.09.2023 între orele 09:00 – 13:00
2. Actele depuse în dosarul de concurs vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea de către secretara școlii, care apoi se vor înregistra.
3. Concursul se organizează la sediul Școlii Gimnaziale Nr. 1 Sibiu, str. Hațegului Nr. 8 conform graficului atașat mai sus.
4. Condițiile de participare la concurs stabilite sunt afișate pe site și la sediul instituției.
5. Relații suplimentare se pot obține la secretariatul școlii sau la tel: 0369/424476.

1. BIBLIOGRAFIE INTERVIU ÎNGRIJITOARE
a) O.M.S nr.119/04.02.2014
b) H.G. 1425/2006
c) O.M.S. nr. 185/2003
d) Legea 53/2003
e) Fișa post îngrijitoare grădinița cu program prelungit/muncitor necalificat spălătorie – afișată pe site-ul : www.scoala1sibiu.ro.
f) Alte întrebări legate de modul de rezolvare a unor situații neprevăzute în care salariatul trebuie să ia decizii,

2. TEMATICA
a) Curățenia, dezinfecția și dezinsecția spațiilor;
b) Pericole grave si iminente de accidentare;
c) Spălarea și dezinfecția pielii;
d) Obligațiile salariatului;
e) Obiective specifice ale activității de munca ;
f) Relații cu colegii, copiii, părinții și conducerea unității;

Director,
prof. Canciu Claudiu