îngrijitor copii


Grădinița cu program prelungit nr. 28 Sibiu
Expiră in 2023-10-06


Anunt


1. Denumirea postului: îngrijitor copii creșă (pentru Creșa nr. 3 situată pe str. Arhivelor, nr. 2), 1 post vacant contractual, pe perioadă nedeterminată, normă întreagă – 8 ore/ zi, 40 ore/ săptămână

2. Nivelul postului: de execuție

3. Documente necesare pentru întocmirea dosarului de înscriere:
3.1 formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG nr. 1336/ 28.10.2022 (se poate descărca și de pe site-ul propriu https://gradinita28sb.wordpress.com/ );
3.2 copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate ;
3.3 copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
3.4 copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
3.5 copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
3.6 certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar ;
3.7 adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului ;
3.8 certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
3.9 curriculum vitae, model comun european;
3.10

4. Loc de depunere a dosarului de concurs: Grădinița cu program prelungit nr. 28 Sibiu, Aleea Filozofilor, nr. 1, între 07:00-15:00 sau pe adresa de email gradinita28_sb@yahoo.com

5. Date de contact pentru informații suplimentare: dir. Bucur Dorina Cristrina, tel. 0269211466