ingrijitor copii


Gradinita cu program prelungit nr.18 Sibiu
Anuntul a expirat


Anunt


În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Grădiniţa cu program prelungit nr.18 Sibiu, cu sediul în Loc.Sibiu, Str. Dr. Dumitru Bagdasadar nr. 10, anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului vacant, de îngrijitor copii, durată nedeterminată, normă întreagă.

Cerinţele postului:
Persoană activă, vârsta minimă 18 ani, capacitate de muncă în echipă, capacitate de organizare a muncii, abilităţi de comunicare cu preşcolarii şi adulţii, capacitate de management al timpului, atenţie la detalii, responsabilitate, adaptabilitate.

Condiţii generale de participare la concurs sunt:
a) are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spaţiul Economic European (SEE) sau cetăţenia Confederaţiei Elveţiene;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concursul de îngrijitor copii sunt:
a. Studii generale/medii,
b. Cursuri de igienă,
c. Disponibilitate pentru munca în două schimburi

Dosarul de concurs
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
• Cerere tip de înscriere la concurs;
• Act de identitate (copie şi original);
• Diplome de studii şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (copii şi original);
• Copie conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă;
• Cazier judiciar;
• Certificat de integritate comportamentală;
• Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului;
• Curriculum vitae;

Etapele concursului pentru ocuparea postului de îngrijitor copii:
• Selecţia dosarelor de înscriere
• Probă scrisă
• Probă practică
• Interviu

Calendarul desfăşurării concursului:
• 07.09.2023 –20.09.2023 – Depunerea dosarelor la serviciul administrativ al Grădiniţei cu program prelungit nr.18 cu sediul în Sibiu, str. Dr. Dumitru Bagdasar nr.10, Sibiu.
• între orele 09.00-15.00 ( in zilele lucrătoare)
• 21.09.2023 – Analizarea dosarelor pentru concurs
• 21.09.2023 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor după analiza dosarelor
• 22.09.2023 – ora 09.00 -11.00 Depunerea contestațiilor după analiza dosarelor
• 22.09.2023 – ora 12.00 Afişarea rezultatelor finale după analiza dosarelor
• 28.09.2023 -ora 09.00 – Desfăşurarea probei scrise a concursului, la sediul Grădiniţei cu program prelungit nr.18 de pe str. Dr. Dumitru Bagdasar nr.10, Sibiu.
• 28.09.2023 – ora 13.00 – Afişarea rezultatelor obţinute la proba scrisă.
• 28.09.2023 – în intervalul orar 13.00 – 14.00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă
• 28.09.2023 – ora 15.00 – Afişarea rezultatelor finale după contestații la proba scrisă
• 29.09.2023 – ora 09.00 – Desfăşurarea probei practice a concursului, la sediul Grădiniţei cu program prelungit nr.18 de pe str. Dr. Dumitru Bagdasar nr.10, Sibiu.
• 29.09.2023 – ora 12.00 – Afişarea rezultatelor obţinute la proba practică
• 29.09.2023 – în intervalul orar 12.00 – 13.00 – Depunerea contestațiilor după proba practică
• 29.09.2023 – ora 13.30 – Afişarea rezultatelor finale după contestații la proba practică
• 29.09.2023 – ora 14.00 – Desfășurarea interviu, la sediul Grădiniţei cu program prelungit nr.18 de pe str. Dr. Dumitru Bagdasar nr.10, Sibiu.
• 29.09.2023 – ora 15.00 -Afişarea rezultatelor obţinute la interviu
• 29.09.2023 – ora 15.00 – 15.30 – Depunerea contestațiilor după interviu
• 29.09.2023 – ora 16.00 – Afişarea rezultatelor finale la concursul de ocupare a postului vacant de îngrijitor copii.

`

Bibliografie concurs:
 Regulament-Cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, învățămant preșcolar și antepreșcolar nr. 4183/2022, Tilul I, Titlul II Cap I si II, Titlul IV Cap I, Cap III, Cap IV și Cap. V, Titlul VI Cap III și Titlul X.
• Ordin 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.
• Legea nr.319/2006 referitoare la sănătatea și securitatea în muncă Cap.IV obligațiile lucrătorilor; Cap.V supravegherea sănătății; Cap.VI comunicarea, cercetarea, înregistrarea și raportarea evenimentelor; Cap.VII grupuri sensibile la riscuri.
• LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritatile și instituțiile publice, Art. 7
• Legea 53/2003 – Codul Muncii – Răspunderea disciplinară (Art. 247- Art. 252)
• Atribuțiile din Fișa postului (Îngrijitor copii)

Tematică concurs:
• Noțiuni fundamentale de igienă
• Reguli de efectuare a curățeniei în instituțiile de învățământ
• Metode de dezinsecție și dezinfecție
• Securitate și sănătate în muncă și PSI
• Răspunderea disciplinară
• Codul de conduită a personalului contractual

Notă:
• Rezultatele la etapele concursului pentru ocuparea postului vacant, de îngrijitor copii, se vor afișa la avizierul de la sediul Grădiniţei cu program prelungit nr.18 Sibiu din str. Dr. Dumitru Bagdasar nr.10, Sibiu.
• Rezultatele finale la concursul pentru ocuparea postului vacant, de îngrijitor copii, se vor afișa la avizierul de la sediul Grădiniţei cu program prelungit nr.18 Sibiu din str. Dr. Dumitru Bagdasar nr.10, Sibiu.
1. Vor fi declarați ,,admis’’ pentru ocuparea postului vacant, candidații ce vor obține un punctaj final (calculat ca medie a punctajelor obținute la proba scrisă, proba practică și interviu) de minim 50 de puncte:
• Va fi declarat ,,admis’ ’la proba scrisă, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte.
• Va fi declarat ,,admis’’la proba practică, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte.
• Va fi declarat ,,admis’’la interviu, candidatul care a obținut un punctaj de minim 50 de puncte.
2. Fişa postului poate fi consultată la avizier și pe site-ul grădiniței.
3. Pentru informaţii suplimentare cu privire la organizarea concursului, adresaţi-vă direcţiunii instituţiei sau la numărul de telefon 0269/215622.