îngrijitor CLADIRI


Scoala gimnaziala Mintiu gherlii
Expiră in 2023-10-06


Anunt


DENUMIREA POSTULUI: Îngrijitor (clădiri)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant, 0,25 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Normal Bunesti Catun
DURATA TIMPULUI DE LUCRU:2 ore pe zi; 10 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile generale de participare sunt cele prevăzute de art. 15 la H.G. nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Pentru a ocupa un post contractual vacant, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale, conform art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
• Studii: medii sau generale
• Vechimea în muncă: nu se solicită
• Abilitati de lucru in echipa.
• Afectivitatea fata de copii.
• Calitati psihice necesare (spirit de observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitatea de orientare in spatiu, capacitatea de comunicare).
• Capacitatea de organizare a muncii.
• Sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate, responsabilitate, loialitate, hotarare, adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva

Pentru înscrierea la concurs candidații vor depune un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 a Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) Curriculum Vitae, model comun european.

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

Nr. crt. Activităţi Data și ora
1. Publicarea anunțului 14.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Şcoala Gimnazială Mintiu Gherlii, cu sediul în localitatea Mintiu Gherlii, str.
Principală, nr. 91, judeţul Cluj. Termen-limită:
06.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 09.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 10.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 10.10.2023, ora 12-12.30
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 16.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 16.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 16.10.2023, ora 12.00-12.30
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 15.00
11. Susţinerea probei practice 17.10.2023, ora 9.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 17.10.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 17.10.2023, ora 10-10.30
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 17.10.2023, ora 12.00
15. Susţinerea interviului 17.10.2023, ora 12.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 17.10.2023, ora 13.30
17. Afişarea rezultatului final al concursului 17.10.2023, ora 15.00
18. Validarea rezultatelor concursului in Consiliul de administratie in data de 17.10.2023, ora 16.00

BIBLIOGRAFIA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Îngrijitor (clădiri):

• OME 4183/04 IULIE 2022 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar
• Norme de igiena pentru spatiile in care se desafasoara servicii de curatenie Legea nr.319/2006 referitoare la sanatatea si securitatea in munca
• Cap.IV obligatiile lucratorilor
• Cap.V supravegherea sanatatii
• Cap.VI comunicarea, cercetarea,inregistrarea si raportarea evenimentelor
• Cap.VII grupuri sensibile la riscuri
• ORDIN Nr. 845/2015 din 12 octombrie 2015 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire centrală

TEMATICA
la concursul organizat în vederea ocupării postului vacant de Îngrijitor (clădiri):

• Noţiuni privind colectarea şi evacuarea reziduurilor în condiţii de Securitate
• Noţiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curăţenie, a regulilor pentru efectuarea curăţeniei, precum şi a controlului eficienţei curăţeniei
• Noţiuni privind metodele folosite pentru dezinfecţie, regulile generale ale dezinfecţiei, precum şi controlul eficienţei acesteia
• Noţiuni privind igiena personală a lucrătorului
• Noţiuni privind funcţiunile şi circuitele funcţionale în cadrul unei unităţi
• Securitate și sănătate în mincă și PSI

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0264241757 , la adresa de e-mail: scoalamintiu@yahoo.com

Director,
Prof. Roman Anamaria-Flavia