Îngrijitor


Şcoala Gimnazială „Andone Cumpătescu” Rafaila, județul Vaslui
Expiră azi


Anunt


Şcoala Gimnazială „Andone Cumpătescu” Rafaila organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiilor după cum urmează:
• 1 post îngrijitor şcoală – Scoala Gimnazială „Andone Cumpătescu” Rafaila
Pentru a ocupa un post contractual candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform HG 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare:
• a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
• c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• d) are capacitate deplină de exercițiu;
• e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
• îngrijitor: studii generale sau medii.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
ETAPA DE CONCURS
DATA/PERIOADA OBSERVAȚII
Depunerea dosarelor
20.09.2023-03.10.2023 orele 8,00-14,00
Selecția dosarelor și afișarelor rezultatelor 03.10.2023 ora 15.00
Depunerea contestațiilor la dosare 04.10.2023

orele 9,00-12,00
Rezolvarea contestațiilor la dosare 04.10.2023

ora 16,00
Proba practică

05.10.2023 ora 10,00
Afisarea rezultatelor la proba practica 05.10.2023 Ora 12.00
Depunerea contestatiilor la proba practica 05.10.2023 Orele 14.00-16.00
Afisarea rezultatelor la contestatii 05.10.2023 Ora 16.30
Interviul 06.10.2023 ora 10,00
Afișarea rezultatelor la interviu 06.10.2023 ora 13,00
Depunerea contestațiilor
06.10.2023 orele 13,00-15,00

Rezolvarea contestațiilor și rezulatele final.
07.10.2023 ora 10,00

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. adeverinta cu vechimea în muncă;
h. cazier judiciar;
i. certificat de integritate comportamentală;
j. curriculum vitae, model european.
Tematică și bibliografie:
1. Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă cu modificările și completările ulterioare
Capitolul I – dispoziții generale
Capitolul IV – obligațiile lucrătorilor
2. Legea nr. 307/2009 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare
Capitolul I – dispoziții generale
Capitolul II – obligațiile privind apărarea împotriva incendiilor
3. Legea nr. 40/2010 privind modificarea și competarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;
4. Norme de igienă privind unitătile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor și
tinerilor – Ordinul Ministrului Sănătătii nr. 1955/18.10.1995
5. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
Relații suplimentare se obțin la Şcoala Gimnazială „Andone Cumpătescu” Rafaila sau la tel. 0235459253, email. sc.rafaila2016@yahoo.com.