Îngrijitor


colegiul tehnic nr.1 vadu crisului
Expiră in 2023-10-09


Anunt


ANUNȚ

Colegiul Tehnic nr.1 Vadu Crișului organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, îngrijitor I-M, perioadă nedeterminată, 8h/zi-40h/săptămână.
Cererea de înscriere la concurs si documentele solicitate la înscriere se depun la sediul unitătii școlare în perioada 19.09.2023-09.10.2023.
Relatii suplimentare se obtin la secretariatul unității scolare din Vadu Crișului , nr. 25, între orele 9.00-12.00, telefon 0259/443100.

Conditiile generale de participare la concurs:
Poate candida persoana care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 15 din Anexa la H.G. 1336/28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si anume:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).
i) contractul să nu conțină clauze de confidențialitate sau, după caz, clauze de neconcurență.
Prin excepție de la condiția prevăzută la lit. a) pot fi angajați și cetățeni străini, cu respectarea regimului stabilit pentru aceștia prin legislația specifică și legislația muncii.
Conditii specifice de participare la concursul pentru postul de ÎNGRIJITOR I-M
• nivelul studiilor: studii medii, absolvirea cu diploma de bacalaureat a liceului
• vechime în muncă minim 3 ani

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente
a. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la hotărârea nr. 1.336 din 28 octombrie 2022
b. copia actului de identitate;
c. copie certificat de nastere ;
d. copie certificat de căsătorie, după caz;
e. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor.
f. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă.
g. curriculum vitae în format EuroPass;
h. cazier judiciar si certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare;
i. adeverintă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate.
Notă: Nu se admit dosare incomplete. Copiile vor fi însoțite de documentele în original în vederea certificării cu mențiunea ”Conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
Probele de concurs se vor desfășura la sediul Colegiului Tehnic nr.1 Vadu Crișului conform calendarului de desfășurare a concursului
Bibliografie și tematică

1. Legea 53 din 2003 –Codul muncii – art 39 – drepturile și obligațiile salariatului
2. Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice;
3. Legea nr. 319 din 2006 a Securității și sănătății în muncă, capitolul IV- Obligațiile lucrătorilor.
4. Legea nr. 307 din 2006, republicat, privind apărarea împotriva incendiilor, art. 22 – obligațiile principale ale fiecărui salariat la locul de muncă
5. OMS nr. 1456/2020 pentru aprobarea normelor de igienă din unitățile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna și reecreerea copiilor și tinerilor, cu modificările și completările ulterioare;

TEMATICĂ

1. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ;
2. Noțiuni fundamentale de igienă;
3. Securitate și sănătate în muncă și PSI;
4. Atribuțiile personalului nedidactic în unitățile de învățământ;

Sunt declarați admiși la proba practică candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;
•Sunt declarați admiși la interviu candidații care au obținut minimum 50 de puncte ;
•Punctajul final al candidatului se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obținute la
proba practică și proba interviu ;
•Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarati admiși la proba precedentă ;
•Se consideră admis candidatul care a obținut cel mai mare punctaj dintre candidații care au concurat pentru acest post, cu condiția ca acesta să fi obținut punctajul minim necesar ( 50 puncte ).

Calendarul desfășurării concursului:
– Publicare anunț: 18.09. 2023
– Depunere dosare: 19.09.- 09.10.2023, ora 1400
– Selectarea dosarelor: 10.10.2023, ora 1200
– Afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 10.10.2023, ora 1400
– Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor: 10.10.2023 ora 1400 -1600
– Afișarea rezultatelor soluționării contestațiilor: 11.10.2023 ora 10 00
– Proba practică în data de 12.10.2023 orele 1400
– Afișarea rezultatelor în urma probei practice 13.10.2023, ora 1000
– Depunerea contestațiilor la proba practică: 13.10.2023 orele 1000-1200
– Afișarea rezultatelor în urma contestațiilor la proba practică: 13.10.2023 ora 1500
– Proba de interviu în data de 16.10.2023 orele 900-11 00
– Afișarea rezultatelor în urma probei de interviu 16.10.2023, ora 1500
– Depunerea contestațiilor la proba de interviu 17.10.2023 orele 900-1200
– Afișarea în urma contestațiilor la proba de interviu: 17.10.2023 ora 1300
– Afișarea rezultatului final al concursului 17.10.2023 ora 1600