INGRIJITOR


GRADINITA NR. 3 voluntari
Expiră in 2023-10-10


Anunt


Ingrijitor
– nivelul posturilor: execuție
– denumire posturi: îngrijitor
– perioada de angajare: nedeterminată
– numărul de posturi: 2
CONDIȚII:
-studii generale/medii;
-nu este necesară vechimea în specialitatea postului;
-să nu aibă antecedente penale.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:
1. Cerere înscriere
2. Curriculum vitae
3. Act de identitate
4. Certificat de naștere
5. Certificat de căsătorie (unde este cazul)
6. Documente care atestă nivelul studiilor-original și copie
7. Hotărâre judecătorească pentru schimbare nume (unde este cazul)
8. Carnetul de muncă (copie) sau, după caz, adeverință care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor,în copie
9. Certificatul de integritate Comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persone sau asupra minorilor.
10. Cazier judiciar
11. Adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare,eliberată de medicul de familie al candidatului.

TEMATICĂ CONCURS
1. Noțiuni privind colectarea rezidurilor în condiții de securitate;
2. Noțiuni privind metodele folosite pentru dezinfecție,regulile generale ale dezinfecției, precum și controlul eficienței acesteia;
3. Noțiuni privind descrierea etapelor parcurse pentru o bună curățenie, a regulilor pentru efectuarea curățeniei, precum și controlului eficienței acesteia;
4. Noțiuni privind echipamentul de protecție a lucrătorului;
5. Noțiuni privind igiena personală a lucrătorului (igiena pielii și a anexelor ei,igiena gurii, nasului și urechii);
6. Noțiuni privind modul de servire a meselor în sala de grupă;
7. Noțiuni privind funcțiunile și circuitele funcționale în cadrul unei unități
BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Cap. I-Dispoziții generale, Cap. II- Obligațiile privind apărarea împotriva incendiilor)
2. Legea 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice (cap. II- norme generale de conduită profesională a personalului contractual)
3. Legea 319 din 2006 Legea securității și sănătății în muncă (art.IV- Obligațiile lucrătorilor)
4. Legea nr.119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate privind mediul de viață al populației (Cap VI-Norme de igienă pentru unitățile de folosință publică)
5. Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea
PROBE DE CONCURS
-selecția dosarelor
-probă scrisă
-interviu
GRAFICUL DE DESFĂSURARE A CONCURSULUI
 Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Gradinitei nr.3 Voluntari, situat pe str. Dunării, nr.71, oraș Voluntari
 Informații suplimentare la telefon 0757013894, email.gradi3voluntari@gmail.com
 Concursul se va desfășura la sediul instituției situat în str Dunării, nr.71, oraș Voluntari,jud Ilfov

ETAPA DE CONCURS DATA
Publicarea anunțului 19.09.2023
Depunere dosare 20.09.2023-10.10.2023
interval orar 9:00-12:00
Selecția dosarelor 10.10.2023 ora 13:00
Afișare rezultate în urma selecției dosarelor 10.10.2023 ora 14:00
Depunere contestație privind rezultatele selecției dosarelor 11.10.2023
Interval orar 9:00-11:00
Afișarea soluționării contestațiilor 11.10.2023 ora 14:00
Proba scrisă 13.10.2023 ora 9:00-11:00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă privind rezultatele probei scrise 13.10.2023 ora 12:00
Depunerea contestațiilor 13.10.2023 ora 13:00
Afișarea soluționării contestațiilor 13.10.2023 ora 13:30
Susținerea interviului (doar candidații admiși la proba scrisă) 13.10.2023 ora 14:00-15:30
Afișarea rezultatelor finale 13.10.2023 ora 16:00