ingrijitor


SCOALA GIMNAZIALa nr 13 rm valcea
Expiră in 2023-10-24


Anunt


ANUNȚ CONCURS
OCUPARE POSTURI VACANTE DE:
INGRIJITOARE – 2 POSTURI, studii medii, perioada nedeterminata
Posturi contractual vacante

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR 13 RM VÂLCEA, organizează în data de 26.10.2023, ora 10.00 în unitatea școlară, respectiv ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM VÂLCEA, CONCURSUL pentru ocuparea posturilor contractual vacante de:

a. INGRIJITOARE – 2 POSTURI, studii medii, perioada nedeterminata.
Posturile scoase la concurs fac parte din organigrama SCOLII GIMNAZIALE NR 13 RM VALCEA.
Durata timpului de lucru pentru fiecare post vacantat este de 8h/zi.
Data, ora si locul desfașurării concursului:
– proba scrisă ora 10.00, în data de 26.10.2023 se susține in Școala Gimnazială nr 13 Rm Vâlcea,
– proba practica ora 14.00, în data de 26.10.2023 se susține in Școala Gimnazială nr. 13 Rm Vâlcea,
1. Dosarul candidaților va conține:
– opisul dosarului în dublu exemplar: un exemplar se restituie Candidatului cu înregistrarea înscrierii la concurs;
– formular de inscriere la concurs, conform model, anexat mai jos;
– copie C.I sau orice alt document care atesta identitatea.;
– copia certificatului de casatorie sau a oricarui alt document care atesta schimbarea numelui;
– copiile documentelor care atesta nivelul studiilor corespunzătoare postului si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari ;
– copia carnetului de muncă, conformă cu originalul/REVISAL sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
– certificate de cazier judiciar;
– adeverință medicală – apt pentru muncă si lucru in colectivitate;
– certificatul de integritate comportamentala din care sa reiasa ca nu s-au comis infractiuni prevazute la art. 1 alin. 2 din Legea 118/2019;
– curriculum vitae – model European;
– declarație pe propria răspundere privind legături de rudenie cu angajații în funcții de conducere;
– declarație pe propria răspundere privind falsul în declarații;

NOTA: modelele documentelor cerute, a fi depuse la dosar se regasesc in anexele la HG 1336/2022
CONDITII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE INGRIJITOR
Poate participa la concursul pentru ocuparea posturilor mentionate mai sus, orice persoana care îndeplinește cumulativ, următoarele condiții:
a) are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spatiul Economic European (SEE) sau cetatenia Confederatiei Elvetiene;
b) cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c) are capacitate de munca in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
e) indeplineste conditiile de studii, de vechime in specialitate si, dupa caz, alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra securitatii nationale, contra autoritatii, contra umanitatii, infractiuni de coruptie sau de serviciu, infractiuni de fals ori contra infaptuirii justitiei, infractiuni savarsite cu intentie care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea functiei contractuale pentru care candideaza, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa functia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfasura activitatea de care s-a folosit pentru savarsirea infractiunii sau fata de aceasta nu s-a luat masura de siguranta a interzicerii ocuparii unei functii sau a exercitarii unei profesii;
h) nu a comis infractiunile prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infractiuni sexuale,
de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum si pentru completarea Legii
nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificarile ulterioare, pentru domeniile prevazute la art. 35 alin. (1) lit. h).

DATA pâna la care pot depune dosarele de înscriere la concurs este 24.10.2023, ora 12.00.

Relații suplimentare se pot obține la telefon 0350800930, pe site-ul școlii;
Persoana de contact: ec. CEORNOSCHI MARIA
TELEFON: 0745527172

Bibliografie pentru ocuparea posturilor de ingrijitor

1. ORDIN 1955/1995 PENTRU APROBAREA NORMELOR DE IGIENA PRIVIND UNITATILE PENTRU OCROTIREA, EDUCAREA SI INSTRUIREA COPIILOR SI TINERILOR,
2. Art. 50 din ORDINUL 119/2014
3. LEGEA 307/2006 PRIVIND APARAREA IMPOTRIVA INCENDIILOR,
4. LEGEA 319/2006 PRIVIND PROTECTIA SI SECURITATEA MUNCII

Tematica de concurs pentru ocuparea posturilor de ingrijitor

1. REGULI PRIVIND EFECTUAREA CURATENIEI IN UNITATEA SCOLARA,
2. NOTIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENA
3. SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA SI PSI

Calendar de desfasurare al concursurilor

Dosarele de înscriere la concurs se depun la departamentul Contabilitate al Scolii Gimnaziale Nr. 13 Rm. Valcea, pana la 24.10.2023, ora 12.00
Informațiile suplimentare se pot obține în zilele lucrătoare, la contabilitatea școlii , conform graficului de mai jos:

Etapa de concurs Data/perioada Observații
Publicarea anunțului 18.09.2023
Înscrierea (depunerea dosarelor) 19.10.2023–24.10.2023 08.00 -12.00
Evaluarea dosarelor 24.10.2023 12.00 –16.00
Afișarea rezultatelor în urma selecției dosarelor 24.10.2023 16.00
Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarului 25.10.2023 08.00 –10.00
Afișarea soluționării contestațiilor 25.10.2023 14.00
Proba scrisă 26.10.2023 10.00
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 26.10.2023 13.00
Depunerea contestațiilor la proba scrisă 26.10.2023 13.15
Afișarea soluționării contestațiilor la proba scrisă 26.10.2023 14.30
Interviu/proba practica 26.10.2023 14.35
Afișarea rezultatelor 26.10.2023 16.00
Depunerea contestațiilor 27.10.2023 08.00 – 10.00
Soluționarea contestațiilor 27.10.2023 12.00
Afișarea rezultatelor finale 27.02.2023 13.30
Punctajul minim de promovare al fiecarei probe (scrisa sau interviu) este de 65 de puncte.
Candidații pot contesta numai propriile lor lucrări.
Candidatul declarat reușit se încadrează pe perioadă nedeterminată.

DIRECTOR