ÎNGRIJITOR


Școala Gimnazială Nr. 1, Rieni , județul Bihor
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Nivelul postului: execuție
Denumirea postului: ÎNGRIJITOR (femeie de serviciu)
Studii: generale/medii
Gradul: nu este cazul
Nr. posturi: 1 post
Durata angajării: perioadă nedeterminată
Condițiile specifice pentru ocuparea postului:vechime în muncă minim 3 ani
Bibliografie:
1) LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*)referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă.Capitolul IV – Obligaţiile lucrătorilor;
2)Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/ 2006, aprobate prin HOTĂRÂREA nr. 1.425 din 11 octombrie 2006 (*actualizată*), Capitolul I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII .;
3) Normele de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor aprobate prin ORDINUL nr. 1.456 din 25 august 2020;
4)Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioareCapitolul I – Dispoziţii generale; Capitolul II – Obligaţiile privind apărarea împotriva incendiilor;
Tematica:
• Reguli de efectuare a curăţeniei;
• Noţiuni fundamentale de igienă;
• Reglementări privind securitatea muncii;
• Reglementări privind apărarea împotriva incendiilor;

Calendarul de desfăşurare a concursului:

– 03 octombrie 2023, ora 13 ,00 – data limită pentru depunerea dosarelor
– 04 octombrie 2023 selecţia dosarelor,
– 5 octombrie 2023 afișarea rezultatelor selecției dosarelor și depunerea contestațiilor până la ora 14,00
– 6 octombrie 2023 – afișarea rezultatelor soluționări contestațiilor ;
– 11 octombrie 2023, începând cu ora 10,30- proba practica; afișarea rezultatelor la proba practica și depunerea contestațiilor până la ora 14,00;
– 12octombrie 2023, afișarea rezultatelor după contestații și desfășurarea interviului începând cu ora 10,30; afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor până la ora 15,00
– 13 octombrie 2023, afișarea rezultatului final al concursului

Documentele solicitate candidaţilor pentru întocmirea dosarului de concurs sunt următoarele:
a) formular de înscriere la concurs (de la secretariatul unității);
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiunile prevăzute în Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
i)curriculum vitae, model comun european.Actele prevăzute la punctele b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs se depune la secretariatul Școlii Gimnaziale nr. 1 Rieni, loc. Rieni , nr. 152 A, județul Bihor până în data de 03.10.2023, ora 13,00
Relatii suplimentare la telefon 0733953298