îngrijitor


scoala GimnaziaLĂ ,,Nestor Oprean,,nr.2 Sânnicolau Mare
Expiră in 2023-10-09


Anunt


ANUNT

Conducerea Școlii Gimnaziale ,,Nestor Oprean,,nr.2 Sânnicolau Mare organizeză în data de 12.10.2023,orele 11,00 concurs la sediul instituţiei, aflat în Sânnicolau Mare, str.Petru Maior nr.3 pentru ocuparea 1 post de îngrijitor clădiri şcoală, perioada nedeterminată, cu angajare pe o perioada de probă de 3 luni.
I Pentru înscrierea la concursul din data de 12.10.2023, în vederea ocupării posturilor de îngrijitor, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii  Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care  candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) studii -şcoală generală, liceu, scoală profesională ;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni  contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:
1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției,
2. copie xerox după cartea de identitate,
3. copie xerox după actele de studii,
4. cazierul judiciar sau o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale ,
5. curriculum vitae,
6. adeverinţă medicală , din care să rezulte că solicitantul este apt pentru a depune o munca fizica
7. copie carnet muncă și, sau extras din REVISAL.

III Condiţii specific pentru ocuparea posturilui de îngrijitor:

1. studii – scoală gimnaziala,profesională sau liceu
2. să nu aibă antecedente penale
3. vechime în specialitate nu este obligatoriu

IV Etape concurs:
Concursul va consta în următoarele etape:
1. Selecţia dosarelor : Admis/Respins
2. Probă scrisa: 100 puncte
3. Proba practică: 100 puncte
4. Interviu: 100 puncte

V Calendarul concursului

Nr. crt. ACTIVITATEA DATA ȘI ORA
1 Publicarea anunţului 19.09.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor 25.09.2023- 09.10.2023, de la ora 9.00 -14.00
3 Selecţia dosarelor de către membri Comisiei de organizare şi desfăşurare a concursului 11.10.2023,ora 11.00
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 11.10.2023,ora 12.00
5 Depunerea contestaţiei privind rezultatele selecţiei dosarelor 11.10.2023,ora 12.00-14.00
6 Afişarea rezultatelor soluţionării contestaţiilor 11.10.2023, ora 16.00
7 Susţinerea probei scrise 12.10.2023,ora 11.00
8 Afişarea rezultatelor probei scrise 12.10.2023,ora 15.00
9 Depunerea contestaţiilor la proba scrisă 13.10.2023,ora 8.00-10.00
10 Afisarea rezultatelor după contestaţii 13.10.2023,ora 12.00
11 Susţinerea probei practice 13.10.2023,ora 13.00
12 Afişarea rezultatelor probei practice 13.10.2023,ora 15.00
13 Depunerea contestaţiei la proba practică 16.10.2023, ora 8,00 – 9.00
14 Afişarea rezultatului după contestaţii 16.10.2023, ora 10.00
15 Susţinerea interviului 16.10.2023, ora 11.00
16 Afișarea rezultatelor probei de interviu 16.10.2023, ora 13.00
17 Depunerea contestaţiilor la proba interviu 16.10.2023, ora 13.00 – 14.00
18 Afişarea rezultatului după contestaţii 16.10.2023, ora 15.00
19 Afișarea rezultatului final al concursului 17.10.2023 , ora 9.00
ATRIBUŢII GENERALE SPECIFICE POSTULUI DE ÎNGRIJITOR CLĂDIRI (extras din fişa postului)
I. Sarcinile de serviciu obligatorii :
• preia sub inventar de la conducerea scolii bunurile din clase, holuri, spaţii sanitare şi răspunde de păstrarea şi folosirea lor în condiţii normale;
• preia materialele pentru curăţenie;
• răspunde de bunurile personale ale elevilor, uitate în sălile de clasă pe perioada cât aceştia sunt in afara programului orelor de curs.

b) Efectuează lucrări de îngrijire a sectorului:
• ştergerea prafului, măturat, spălat;
• scuturarea preşurilor (unde este cazul);
• spălatul uşilor, geamurilor, chiuvetelor, pardoselii, peretilor;
• păstrarea instalaţiilor sanitare în condiţii normale de funcţionare;
• curatenia toaletelor;
• execută lucrări de vopsire (când este cazul);
• curăţenia sălilor de clasă (zilnic);
• curatenia in jurul cladirii scolii.

c) Conservă bunurile:
• Controlează zilnic uşile, geamurile, mobilierul, robinetele şi semnalează defecţiunile constatate directorului sau profesorului de serviciu ;
Programul zilnic este stabilit de conducerea unitatii scolare , in functie de incadrarea in norma a ingrijitorului si este adus la cunostinta acestuia.
În funcţie de nevoile specifice ale unităţii, salariatul se obligă să îndeplinească şi alte sarcini repartizate de conducerea unităţii în condiţiile legii.

II. Descrierea responsabilităţilor postului:
a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea :
Stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei şi are o atitudine politicoasă;
Răspunde de corectitudinea şi promptitudinea cu care furnizează informaţiile din domeniul său de activitate;
b) Faţă de echipamentul din dotare :
Respectă procedurile interne legate de utilizarea şi păstrarea în bună funcţionare a echipamentului din dotare;
Răspunde de informarea imediată a administratorului privind orice defecţiune în funcţionarea corespunzătoare a instalaţiilor;
c) Privind securitatea şi sănătatea muncii:
Îşi însuşeşte şi respectă prevederile legislaţiei din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;
Îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu pregătirea, instruirea şi recomandările angajatorului, pe linie ierarhică, astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire atât propria persoană cât şi alte persoane (copii/tineri/adulţi) care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul activităţii;
d) Privind regulamentele / procedurile de lucru:
Cunoaşte şi respectă conţinutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituţiei, Regulamentul intern, Codul etic şi procedurile de lucru specifice;
Respectă principiile care stau la baza activităţii instituţiei şi regulile deontologice;
5. Condiţiile de lucru ale postului :
a) Programul de lucru: 8 ore/zi, 40 de ore pe săptămână; intervalul este stabilit in functie de nevoile instituției.
6. Indicatori de performanţă
Modul de îndeplinire cantitativă şi calitativă a sarcinilor;
Modul de răspuns la alte solicitări decât cele curente;
7. Perioada de evaluare a performanţelor (1 an): anual
Răspunderea disciplinară:
Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu sau îndeplinirea lor în mod necorespunzător atrage după sine scăderea corespunzătoare a calificativului şi / sau sancţionarea disciplinară, conform prevederilor legii
VI – BIBLIOGRAFIE
1. Legea nr 319/2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la sănătate și securitate în muncă; Capitolul IV.
2. Legea nr 307/ 2006 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la apărare împotriva incendiilor; Capitolul I. și II.
3. Legeanr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, cu modificările și completările ulterioare; Capitolul II.
4. Legea nr. 53/2003- Codul muncii cu modificările și completările ulterioare; Titlul II.- Contractul individual de muncă – Capitolul II.- Executarea contractului individual de muncă și Capitolul V. – Secțiunea III.- Concedierea pentru motive care țin de persoana salariatului;
5. Fișa postului ingrijitor cladiri.
6. Ordinul nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea,educarea și instruirea copiilor și tinerilor.
7. H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitații si sanatații in munca nr.319/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
VII TEMATICA DE CONCURS:
1. Reguli de efectuare a curățeniei în instituția de învățământ.
2. Noțiuni fundamentale de igiena.
3. Securitatea și sănătatea în muncă și PSI

VIII PROBA SCRISĂ
Constă în răspunderea la întrebările cu privire la testarea cunoştinţelor teoretice legate de bibliografia de concurs.
IX PROBA PRACTICĂ
Constă în testarea abilităţilor şi aptitudinilor practice ale candidatului în vederea ocupării posturilor vacante de îngrijitor clădiri.
Proba pracică include următoarele criterii de evaluare:
1. Îndemânarea şi abilitate în realizarea cerinţelor practice;
2. Capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile;
3. Capacitate de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice
4. Capacitatea de adaptare

X PROBA INTERVIU
În cadrul interviului se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţiile candidaţilor.
Interviul se realizează pe baza următoarelor criterii de evaluare:
1. Abilităţi şi cunoştinte impuse de post
2. Capacitatea de sinteză şi analiză
3. Motivaţia candidatului
4. Comportamentul în situaţii de criză
5. Iniţiativă şi creativitate

NOTĂ: Vă rugam să aranjați documentele în dosar în ordinea menționată mai sus și să vă asigurați că aveți toate documentele.
Informații la numărul de telefon 0256 370101,persoana de contact Olariu Anișoara- secretar şef.