îngrijitor


Școala gimnazială ,,Gyulaffy lászló,,
Expiră azi


Anunt


Școala Gimnazială ,,Gyulaffy László” Cehu Silvaniei, județul Sălaj, anunță organizarea concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante, pe perioadă nedeterminată, de 1,00 normă îngrijitor I.M., durata timpului de lucru 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condiții generale
Poate ocupa un post contractual vacant persoana care îndeplinește următoarele condiţii generale, conform Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare:
– are cetăţenia română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau cetățenia Confederației Elvețiene
– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
– are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare
– are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
– nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea
– nu execută o pedeapsă complementră prin care i-a fost interzisă exercitrea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii
– nu a comis infracțiunile prevăzute la art.1 alin(2) din Legea nr.118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatarea a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr.76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art.35 alin.(1) lit. h.

Condiţii specifice
În vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale de îngrijitor trebuie îndeplinite următoarele condiții specifice:
– studii generale, medii
– disponibilitate pentru program flexibil
– vechime în muncă – 1 an

Acte necesare la dosar
Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
– cererea de înscriere la concurs adresată directorului Școlii Gimnaziale ,,Gyulaffy László” Cehu Silvaniei
– copia actului de identitate, a certificatului de naştere şi a certificatului de căsătorie (dacă este cazul);
– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile actelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;
– carnet de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, în copie, fila din Revisal care să ateste vechimea după ianuarie 2011;
– cazierul judiciar;
– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
– curriculum vitae.
Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii şi carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale ,,Gyulaffy László” Cehu Silvaniei, str.Unirii, nr.4, județul Sălaj, până la data de 29 septembrie 2023, ora 14,00.
Date de contact secretariat: nr.tel. 0260650935, tel mobil 0733980502, adresa de e-mail scmaghcehu@yahoo.com.

Etapele concursului:
Concursul va consta în următoarele etape:
1. selecţia dosarelor – rezultat Admis / Respins
2. proba practică – 100 puncte
3. interviu – 100 puncte

BIBLIOGRAFIE
Bibliografie pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor:
1. Ordin nr. 1456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor;
2. Legea nr. 319 din 2006 a privind sănătatea şi securitatea muncii cu modificările şi completările ulterioare – Cap.IV – Obligaţiile lucrătorilor;
3. Ordin 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei cu modificările şi completările ulterioare;
4. Legea nr. 53 din 2003 – Codul Muncii, republicată – Titlul XI, Cap.II – Răspunderea disciplinară art.247-252, cu modificările şi completările ulterioare.
5. Ordin comun nr.5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

TEMATICA
Tematica pentru concursul de ocupare a postului de îngrijitor:

– Reguli de efectuare a curăţeniei în instituţia de învăţământ.
– Noţiuni fundamentale de igienă.
– Securitate şi sănătate în muncă şi PSI.

Calendarul concursului de ocupare a postului de îngrijitor

Nr. crt. Etapa de concurs Data desfăşurării
1 Depunere dosare de înscriere 18.09.2023 – 29.09.2023
2 Selecţie dosare de înscriere 02.10.2023, până la ora 14,00
3 Afișare rezultate selecție dosare
Depunerea contestaţiilor pentru selecţia dosarelor
Afișare rezultate contestații selecție dosare 02.10.2023, ora 15,00
02.10.2023, ora 15,00 – 16,00
ora 16,00
4 Proba practică 04.10.2023, ora 14,00 – 15,00
5 Afișare rezultate proba practică
Depunere contestații proba practică
Afișare rezultate contestații proba practică 04.10.2023, ora 15,30
15,30 -16,00
ora 16,10
6 Interviu 04.10.2023, 16,10-17,00
7 Afișare rezultate interviu
Depunere contestații interviu
Afișare rezultate contestații interviu 04.10.2023, ora 17,30
17,30 – 18,00
ora 18.10
8 Afișare rezultate finale 04.10.2023, ora 18,30

Notă
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Sunt declarați admiși la proba scrisă, la proba practică și interviu candidații care au obținut minim 50 de puncte la fiecare probă în parte.
Interviul și proba practică se notează pe baza criteriilor prevăzute și a punctajelor maxime stabilite de comisia de concurs pentru aceste criterii prin planul de interviu, respectiv planul probei practice.
Se consideră admis la concursul pentru ocuparea postului, candidatul care a obținut cel mai mare punctaj , cu condiția să fi obținut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba practică, iar dacă egalitatea se menține, candidații aflați în această situație, vor fi invitați la un nou interviu în urmă căruia comisia va decide asupra candidatului câștigător.