îngrijitor


Liceul de Arte "Bălașa Doamna" Târgoviște
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul de Arte “Bălaşa Doamna” cu sediul în localitatea Târgovişte, str. Pârvan Popescu, nr. 60, judeţul Dâmboviţa, organizează concurs pentru ocuparea postului de ÎNGRIJITOR pe perioadă nedeterminată- 1 normă, personal nedidactic, treapta IV, post de execuție, conform legislaţiei în vigoare.

I.Condiţii de participare la concurs
Condiții generale
Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:
a)are cetăţenia română sau cetăţenia unui alt stat membru al UE, a unui stat parte la Acordul privind spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b)cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c)are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
d)are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
e)îndeplineşte condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
f)nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra securităţii naţionale, contra autorităţii, contra umanităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni de fals ori contra înfăptuirii justiţiei, infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcţiei contractuale pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
g)nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii sau faţă de aceasta nu s-a luat măsura de siguranţă a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;
h)nu a comis infracţiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice:
a)Studii minime de nivel mediu;
b)Certificat de calificare;
c)Disponibilitate pentru muncă în două schimburi;
d)Disponibilitate pentru program flexibil;
e)Vechime în muncă de minimum 15 ani.

II.Înscrierea la concurs
În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data afişării anunţului pentru ocuparea unui post vacant.
Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar care va conţine următoarele documente:
a)formular de înscriere la concurs;
b)copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c)copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d)copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate;
e)copia carnetului de muncă, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
f)certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g)adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h)certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracţiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidaţii înscrişi pentru posturile din cadrul sistemului de învăţământ, sănătate sau protecţie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane; i) curriculum vitae, model comun european.
* Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar: numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.
* Copiile de pe actele prevăzute la lit. b) – e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut la alin. (3) se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică cu menţiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.
* Documentul prevăzut la lit. f) poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit. f), anterior datei de susţinere a probei scrise şi/sau probei practice. În situaţia în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către instituţia publică organizatoare a concursului, potrivit legii.
* Documentul prevăzut la lit. h) poate fi solicitat şi de către instituţia publică organizatoare a concursului, cu acordul persoanei verificate, potrivit legii.

Depunerea dosarului de concurs se realizează fizic, la Secretariatul unității, strada Pârvan Popescu, nr. 60, în zilele lucrătoare, intervalul 08.00-16.00, până la data de 28 septembrie 2023.

III.Calendarul concursului:

Nr. crt. Etapa Data Observații
1. Selecția dosarelor de înscriere 02.10.2023
ora 14.00 Se va nota cu Admis/Respins
2. Depunerea eventualelor contestații 03.10.2023
08.00-14.00
3. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 04.10.2023
ora 16.00
4. Proba scrisă 09.10.2023,
ora 10.00 Minimum 50 de puncte
Maximum 100 de puncte
5. Depunerea eventualelor contestații 10.10.2023
08.00-14.00
6. Afișarea rezultatelor probei scrise 11.10.2023
ora 16.00
7. Proba practică 12.10.2023,
ora 10.00 Minimum 50 de puncte
Maximum 100 de puncte
8. Depunerea eventualelor contestații 13.10.2023
08.00-14.00
9. Afișarea rezultatelor probei practice 16.10.2023
ora 16.00
10. Interviul 17.10.2023,
ora 10.00 Minimum 50 de puncte
Maximum 100 de puncte
11. Depunerea eventualelor contestații 18.10.2023
08.00-14.00
12. Afișarea rezultatelor interviului 19.10.2023
ora 16.00
13. Afișarea rezultatelor finale 20.10 2023
ora 12.00

* Probele se vor desfășura la sediul instituției.
* Rezultatele se vor afișa la sediul instituției.
* Participarea la fiecare probă este condiționată de promovarea probei anterioare.
* Se poate contesta exclusiv propriul punctaj.

IV.Tematica pentru concurs:
1. Noțiuni fundamentale de igienă
2. Reguli de efectuare a curățeniei în unitatea de învățământ
3. Metode de dezinfecție
4. Securitate și sănătate în muncă

V.Bibliografia de concurs:
1.Legea sănătăţii şi securităţii în muncă nr. 319/2006 şi Normele de aplicare aprobate prin HG nr. 1425/2006, modificate şi completate (cap. IV, V, VI, VII).
2.Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice (Cap. II, art. 7).
3.Legea nr. 307/2006 privind apărarea contra incendiilor (Cap. I și II, Secţiunea I şi Secţiunea VI, actualizate)
4.Legea nr, 53/2003 actualizată – Codul Muncii (,,Răspunderea disciplinară”: art. 247-252)
5.Ordinul nr. 1456/25.08.2020 pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru ocrotirea, educarea și instruirea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor.
6.Ordinul nr. 4183/2022 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar –Titlu 4- Personalul unității de învățământ.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, strada Pârvan Popescu, nr. 60, în intervalul 08.00-16.00 sau la telefon: 0245211166, e-mail: contact@balasadoamna.ro.